Učiteľ gymnázia

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Učiteľ gymnázia vykonáva vzdelávaciu a výchovnú činnosť pri vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov na strednej škole, smerujúcu k získavaniu a osvojeniu si vedomostí a zručností žiakov strednej školy v súlade s platnými školskými vzdelávacími programami. Vzdeláva sa a implementuje nové poznatky a prístupy do základných pedagogických dokumentov a do výchovno-vzdelávacej práce. Podieľa sa na tvorbe základných pedagogických dokumentov školy, plní práce a úlohy súvisiace s priamou pedagogickou činnosťou - pripravuje správy, hodnotí a klasifikuje žiakov, vedie evidenciu o pedagogickej činnosti v predpísanej pedagogickej dokumentácii, hodnotí účinnosť výchovno-vzdelávacej činnosti a nových vyučovacích postupov vo výchove a vzdelávaní, vedie dokumentáciu o jej výsledkoch, spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Pedagóg
Učiteľ
Učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov strednej školy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2330 - Učitelia v stredných školách
SK ISCO-08
2330003 - Učiteľ gymnázia
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Učiteľ strednej školy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
technická gramotnosť
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
základy všeobecnej pedagogiky
7
postupy vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov
7
psychológia
Špecifikácia:
základy psychológie
7
hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
7
riešenie výchovných problémov
7
riešenie študijných problémov
7
didaktika všeobecnovzdelávacích predmetov
7
didaktická technika
7
vzdelávanie a výchova v strednom školstve
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov (študentov)
7
zisťovanie spätnej väzby - follow up
7
ústne skúšanie žiakov (študentov)
7
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
7
spolupráca s výchovným poradcom
Špecifikácia:
Spolupráca s výchovným poradcom v oblasti výchovy žiakov a riešenie výchovných problémov
7
didaktická technika
7
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam žiakov
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
7
rozpracovanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
7
motivácia žiakov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
7
spolupráca a komunikácia so zákonnými zástupcami žiakov, príprava a vedenie zasadnutí triednych schôdzok rodičovského združenia
7
orientácia v školskom vzdelávacom programe, učebných plánoch, osnovách a dalších učebných dokumentoch
7
príprava zadaní na písomné práce žiakov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa