Učiteľ strednej odbornej školy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Učiteľ strednej odbornej školy vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť pri vyučovaní v odborných predmetoch. Zameriava sa na poskytovanie vedomostí a zručností žiakom v stredných odborných školách, prípadne v triedach stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
2330 - Učitelia v stredných školách
SK ISCO-08
2330001 - Učiteľ strednej odbornej školy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Učiteľ strednej školy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
7
metodika vzdelávania odborných predmetov
7
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
7
riešenie výchovných problémov
7
riešenie študijných problémov
7
základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu
7
didaktika odborných vyučovacích predmetov
7
základy všeobecnej pedagogiky
7
didaktická technika
7
odborná spôsobilosť v príslušnom odbore
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov (študentov)
7
zisťovanie spätnej väzby - follow up
7
realizácia výchovných a vzdelávacích procesov v rámci odborných predmetov na strednej odbornej škole
7
príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
7
realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
7
vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny a organizovanie odbornej praxe žiakov
7
uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej výučbe odborných predmetov na stredných školách
7
aktualizovanie vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
7
vedenie pedagogickej dokumentácie
Špecifikácia:
Triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka a podobne.
7
spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
7
organizovanie mimoškolskej a záujmovej činnosti žiakov
7
vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny
7
organizovanie odbornej praxe žiakov
7
aplikovanie psychologických poznatkov
Špecifikácia:
Spôsoby prezentácie učiva, motivácia, diagnostika a hodnotenie, interakcia a komunikácia so žiakmi.
7
príprava projektu záverečnej práce
7
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a ich dosiahnutých výsledkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.