Majster odbornej výchovy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster odbornej výchovy vykonáva pedagogickú činnosť pri uskutočňovaní praktického vyučovania žiakov, odbornej výchovy a odbornej praxe v rámci školského vzdelávacieho programu. Rozvíja odborné vedomosti a praktické zručnosti žiakov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Majster odborného výcviku, majster
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
2320 - Majstri a lektori prípravy na povolanie
SK ISCO-08
2320001 - Majster odbornej výchovy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Majster odbornej výchovy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
4
metodika vzdelávania odborných predmetov
4
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
4
riešenie výchovných problémov
4
riešenie študijných problémov
4
didaktika a didaktická technika
4
psychológia
Špecifikácia:
Základy psychológie, psychologická podstata vyučovacieho procesu a odbornej výchovy.
4
všeobecná pedagogika
Špecifikácia:
Základy všeobecnej pedagogiky.
4
didaktika odborných vyučovacích predmetov
4
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
technologické postupy a postupy pracovných operácií
4
metodika odborného výcviku
4
vzdelávanie a výchova v strednom školstve
4
odborná spôsobilosť v príslušnom odbore
4
výchova proti šikanovaniu
4
postupy vedenia pedagogickej dokumentácie
4
organizácia školského roku
4
právne, ekonomické a etické aspekty práce v strednom školstve
4
princípy duálneho vzdelávania
4
štruktúra zamestnávateľov v odvetví a danom regióne
4
formy spolupráce so zamestnávateľmi pri uskutočňovaní odbornej prípravy
4
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
metodické usmerňovanie a spolupráca s inštruktormi odborného výcviku u právnických a fyzických osôb
4
realizácia výchovných a vzdelávacích procesov v rámci odborného výcviku
4
zisťovanie spätnej väzby a zohľadnenie zistení
4
príprava učebných a výchovných pomôcok pre žiakov
4
realizácia prípravy na vyučovanie s rešpektovaním didaktických postupov
4
vypracovávanie tematických plánov učiva na vyučovacie hodiny a organizovanie odborného výcviku
4
uplatňovanie tvorivých a alternatívnych vyučovacích metód, aplikovanie systémového prístupu k modernej výučbe odborných predmetov
4
vedenie pedagogickej dokumentácie
Špecifikácia:
Triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka a podobne.
4
spolupráca so zákonnými zástupcami žiakov, zamestnávateľskými zväzmi, s psychológmi, ďalšími učiteľmi a vychovávateľmi
4
aplikovanie psychologických poznatkov
Špecifikácia:
Spôsoby prezentácie učiva, motivácia, diagnostika a hodnotenie, interakcia a komunikácia so žiakmi.
4
rozvoj vedomostí, zručností a kompetencií žiakov a pravidelné overovanie a hodnotenie práce žiakov a ich dosiahnutých výsledkov
4
analýza a vyhodnotenie vlastnej pedagogickej činnosti
4
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti
4
spolupráca s výchovným poradcom
4
riešenie disciplinárnych priestupkov
4
vedenie žiakov (študentov) pri vykonávaní praktických činností
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti žiakov
4
aktualizácia vlastných vedomostí a zručností v súlade so spoločenskými potrebami a požiadavkami pedagogickej a odbornej praxe
4
motivovanie žiakov k záujmu o učivo
4
spolupráca pri plánovaní a stanovovaní rozvrhu vyučovacích hodín
4
príprava podkladov na klasifikačné porady
4
overovanie úrovne pochopenia učiva
4
protidrogová prevencia
4
výchova proti šikanovaniu
4
príprava učebne praktického vyučovania
4
spolupráca pri príprave a organizácií školského roka
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa