Odborný asistent vysokej školy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný asistent vysokej školy vykonáva asistentskú, vzdelávaciu, vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
odborný asistent vysokej školy
učiteľ na vysokej škole
vysokoškolský učiteľ
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa
NKR
8
EKR
8
ISCED
864
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 77 Obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
2310 - Vysokoškolskí učitelia
SK ISCO-08
2310003 - Odborný asistent vysokej školy
Divízia SK NACE Rev. 2
Vzdelávanie
Príslušnosť k povolaniu
Učiteľ vysokej školy

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
8
hodnotenie, testovanie a meranie vo vzdelávaní
8
školská sústava, vzdelávacie úrovne, odbory vzdelávania, sústava kov
8
formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
8
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
8
metodika vzdelávania odborných predmetov
8
metodika výchovno-vzdelávacieho procesu
8
didaktika a didaktická technika
8
vysokoškolská pedagogika
Špecifikácia:
Základy vysokoškolskej pedagogiky.
8
vysokoškolská psychológia
Špecifikácia:
Základy vysokoškolskej psychológie.
8
teoretické východiská a didaktika príslušných predmetov na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
8
evidencia študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
8
písomné dokumenty súvisiace s pedagogickou, výskumnou, vývojovou alebo umeleckou činnosťou pracoviska
8
právne predpisy a základné dokumenty v oblasti vysokoškolského vzdelávania
8
metodika riešenia výchovných problémov
8
metodika riešenia študijných problémov
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zisťovanie spätnej väzby - follow up
8
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
8
uplatňovanie analytického myslenia vo vyučovacom procese
8
organizácia a vedenie seminárov a praktických cvičení v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
8
organizácia a realizácia terénnych cvičení a odborných exkurzií v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
8
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
8
aplikácia výsledkov vedeckej, vývojovej a umeleckej činnosti do vyučovacieho procesu
8
tvorenie učebných textov a vysokoškolských skrípt
8
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti študentov
8
ústne skúšanie študentov
8
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam študentov
8
motivácia študentov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
8
príprava zadaní na písomné práce študentov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
8
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia vo vyučovacom procese a v komunikáci so študentmi
8
vedenie študentov pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, vypracovávanie oponentských posudkov na bakalárske a diplomové práce
8
spolupráca na výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti pracoviska a iných pracovísk a na zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na odborných podujatiach
8
efektívne využívanie didaktickej techniky vo vyučovacom procese
8
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do tematických okruhov
8
rozpracovávanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
8
konzultačná činnosť pre študentov
8
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
8
hodnotenie vedomostí študentov na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.