Odborný asistent vysokej školy

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Odborný asistent vysokej školy Odborný asistent vysokej školy vykonáva vzdelávaciu (pedagogickú), vedecko-výskumnú, publikačnú a výchovnú činnosť na vysokej škole. Autorsky, resp. spolu-autorsky sa podieľa na aktívnych výstupoch z týchto činností. Vedie prednášky z vybraných kapitol, seminárov a cvičení, hodnotí študentov, vedie a oponuje záverečné práce v prvých dvoch stupňoch vysokoškolského vzdelávania, tvorí študijné materiály. Vykonáva konzultácie pre študentov, zabezpečuje exkurzie a odbornú prax pre študentov. Zúčastňuje sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti pracoviska a zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na vedeckých, odborných alebo umeleckých podujatiach. Odborný asistent s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa skúša na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496034/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SK Odborný asistent
SK Vysokoškolský učiteľ
EN Assistant professor
Odporúčaná úroveň vzdelania
V ?
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2310
SK ISCO-08
2310003
ESCO
661
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
2310003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Digitálna gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Ekonomická a finančná gramotnosť
8
Občianske kompetencie
8
Technická gramotnosť
8
Zdravotná gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
etické a spoločenské stránky vedeckej práce
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy, formy a obsah vzdelávania
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy a postupy riešenia študijných problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
písomné dokumenty súvisiace s pedagogickou, výskumnou, vývojovou alebo umeleckou činnosťou pracoviska
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metodika vzdelávania odborných predmetov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metodika riešenia výchovných problémov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
formy evidencie študijných výsledkov v univerzitnom informačnom systéme (UIS) alebo Akademickom informačnom systéme (AIS)
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy plánovania, organizácie a vyhodnocovania učebných činností študentov na seminároch a cvičeniach
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riziká sociálno-patologických javov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
teoretické východiská získavania a poskytovania spätnej väzby a hodnotenia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
motivačné metódy a postupy pre dosahovanie požadovaných študijných výsledkov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
didaktika a didaktická technika
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
metódy hodnotenia, testovania a merania vo vzdelávaní
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
projektovanie vzdelávania a vývoj kurikula
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vysokoškolská pedagogika
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej pedagogiky.
Perspektíva: Aktuálna
8
pedagogický a psychologický kontext výchovy a vzdelávania
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vysokoškolská psychológia
Príznak: Sektorová (20) ?
Špecifikácia: Základy vysokoškolskej psychológie.
Perspektíva: Aktuálna
8
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rozloženie učebných osnov a vzdelávacích cieľov do jednotlivých tematických okruhov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
hodnotenie vedomostí študentov na štátnych skúškach v bakalárskych študijných programoch
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
uplatňovanie analytického myslenia vo vyučovacom procese
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spolupráca na výskumnej, vývojovej a umeleckej činnosti pracoviska a iných pracovísk a na zverejňovaní výsledkov v časopisoch a na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia výsledkov vedeckej, vývojovej a umeleckej činnosti do vyučovacieho procesu
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
rozpracovávanie tematických okruhov do príprav na jednotlivé vyučovacie hodiny s ohľadom na stanovené výchovnovzdelávacie ciele
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
tvorenie učebných textov a vysokoškolských skrípt
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
tvorba odborných textov, vedeckých a odborných príspevkov a monografií
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
konzultačná činnosť pre študentov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
príprava, realizácia a hodnotenie vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vedenie študentov pri vypracovávaní bakalárskych a diplomových prác, vypracovávanie oponentských posudkov na bakalárske a diplomové práce
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vyučovanie formou príkladov, problémových situácií, vedenie k vlastnému objavovaniu, organizácia samostatnej činnosti študentov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
používanie didaktickej techniky
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
príprava zadaní na písomné práce študentov, ich oprava, hodnotenie a klasifikácia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
organizácia a vedenie seminárov a praktických cvičení v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
organizácia a realizácia terénnych cvičení a odborných exkurzií v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
uplatňovanie kreatívneho myslenia vo vyučovacom procese a v komunikáci so študentmi
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
výklad nového učiva, jeho prispôsobovanie schopnostiam študentov
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
prednášanie vybraných kapitol v študijných programoch na prvom a druhom stupni vysokoškolského štúdia
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
motivácia študentov k záujmu o získavanie poznatkov v danom predmete
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
hodnotenie vedomostí študentov písomnou, ústnou a online formou
Príznak: Sektorová (20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?