Fytopatológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fytopatológ sa zaoberá chorobami a škodcami rastlín, burinami a ochranou proti nim. Zaoberá sa zakladaním, ošetrovaním a údržbou rastlín. Zisťuje škodlivé organizmy na rastlinách, vypracúva návrhy opatrení boja proti nim a skúma choroby rastlín spôsobené patogénmi.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
rastlinolekár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2131009 - Fytopatológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
botanika
7
zoológia
7
fytotechnika
Špecifikácia:
Pestovanie plodín, genetika rastlín, ochrana rastlín, agrochémia a výživa rastlín.
7
rastlinolekárstvo
Špecifikácia:
Všeobecná fytopatológia, choroby poľných plodín, škodcovia poľných plodín, ochrana, fytofarmácia, metódy diagnostiky.
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
Definícia epidemiológie rastlín, ich klasifikácia, meranie a analýza epidémií rastlín.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
7
fyziológia rastlín
7
mykológia
7
chemické látky a zmesi
Špecifikácia:
v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
7
všeobecná biológia
7
molekulová biológia a biotechnológia
7
agroekológia
7
všeobecné poľnohospodárstvo
7
pedológia a ochrana pôdy
7
fytopatologická kontrola a prognóza
7
rozdelenie fytopatogénnych organizmov
7
zdravotná nezávadnosť rastlinných produktov a ochrana životného prostredia
7
vplyv abiotických a biotických faktorov
7
patometria
7
genetika vo fytopatológii
7
parazitizmus a patogenizmus
7
právne predpisy v oblasti fytopatológie
7
štatistické metódy vo výskume
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Špecifikácia:
Vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore fytopatológie
7
choroby rastlín
Špecifikácia:
Podmienky vzniku rastlinných chorôb, klasifikácia chorôb, infekčný cyklus, poškodzovanie stromu ako fyziologický proces, pôvodcovia ochorení.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fytopatológii
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fytopatológia
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
7
práca na testovacích prístrojoch
7
získavanie experimentálnych dát
7
práca s databázami ochrany rastlín
7
návrh projektov v oblasti ochrany rastlín
7
posudzovanie spôsobov ochrany rastlín
7
návrh opatrení na ochranu rastlín
7
posudzovanie stavu rastlín z pohľadu ich ochrany
7
aplikácia legislatívy v oblasti ochrany rastlín
7
uplatňovanie zásad práce s prípravkami na ochranu rastlín
7
detekcia a determinácia pôvodcov chorôb rastlín a ich vyhodnocovanie
7
formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
7
realizácia experimentov vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
7
vypracovávanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja v odbore fytopatológia
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v odbore fytopatológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa