Fytopatológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fytopatológ

Fytopatológ sa zaoberá chorobami a škodcami rastlín, burinami a ochranou proti nim. Zaoberá sa zakladaním, ošetrovaním a údržbou rastlín. Zisťuje škodlivé organizmy na rastlinách, vypracúva návrhy opatrení boja proti nim a skúma choroby rastlín spôsobené patogénmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy rastlinolekár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2131009 - Fytopatológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 botanika
 • stupeň EKR 7 zoológia
 • stupeň EKR 7 fytotechnika
  Špecifikácia:
  Pestovanie plodín, genetika rastlín, ochrana rastlín, agrochémia a výživa rastlín.
 • stupeň EKR 7 rastlinolekárstvo
  Špecifikácia:
  Všeobecná fytopatológia, choroby poľných plodín, škodcovia poľných plodín, ochrana, fytofarmácia, metódy diagnostiky.
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  Definícia epidemiológie rastlín, ich klasifikácia, meranie a analýza epidémií rastlín.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 7 fyziológia rastlín
 • stupeň EKR 7 mykológia
 • stupeň EKR 7 chemické látky a zmesi
  Špecifikácia:
  v oblasti rastlinolekárskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 všeobecná biológia
 • stupeň EKR 7 molekulová biológia a biotechnológia
 • stupeň EKR 7 agroekológia
 • stupeň EKR 7 všeobecné poľnohospodárstvo
 • stupeň EKR 7 pedológia a ochrana pôdy
 • stupeň EKR 7 fytopatologická kontrola a prognóza
 • stupeň EKR 7 rozdelenie fytopatogénnych organizmov
 • stupeň EKR 7 zdravotná nezávadnosť rastlinných produktov a ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 vplyv abiotických a biotických faktorov
 • stupeň EKR 7 patometria
 • stupeň EKR 7 genetika vo fytopatológii
 • stupeň EKR 7 parazitizmus a patogenizmus
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti fytopatológie
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 vedecké metódy výskumu a vývoja
  Špecifikácia:
  Vedecké metódy výskumu a vývoja v odbore fytopatológie
 • stupeň EKR 7 choroby rastlín
  Špecifikácia:
  Podmienky vzniku rastlinných chorôb, klasifikácia chorôb, infekčný cyklus, poškodzovanie stromu ako fyziologický proces, pôvodcovia ochorení.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fytopatológii
 • stupeň EKR 7 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fytopatológia
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov meraní
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov
 • stupeň EKR 7 práca na testovacích prístrojoch
 • stupeň EKR 7 získavanie experimentálnych dát
 • stupeň EKR 7 práca s databázami ochrany rastlín
 • stupeň EKR 7 návrh projektov v oblasti ochrany rastlín
 • stupeň EKR 7 posudzovanie spôsobov ochrany rastlín
 • stupeň EKR 7 návrh opatrení na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 posudzovanie stavu rastlín z pohľadu ich ochrany
 • stupeň EKR 7 aplikácia legislatívy v oblasti ochrany rastlín
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie zásad práce s prípravkami na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 detekcia a determinácia pôvodcov chorôb rastlín a ich vyhodnocovanie
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
 • stupeň EKR 7 realizácia experimentov vo výskume a vývoji v odbore fytopatológie
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie príspevkov do odbornej tlače z oblasti výskumu a vývoja v odbore fytopatológia
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných a vývojových úloh v odbore fytopatológia, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie