Biochemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Biochemik študuje a skúma chemické vlastnosti živých organizmov a chemické procesy, ktoré v nich prebiehajú. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore biochémie. Špecializuje sa na výskum chemického zloženia, štruktúry, funkcie živých systémov či mechanizmov, procesov prebiehajúcich v živej prírode, na biochemický či biomedicínsky výskum alebo na vývoj nových biotechnológií, prípadne liekov, metód skúmania. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho či medicínskeho a veterinárneho zamerania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2131007 - Biochemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
kultivovaný písomný prejav
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biochémia
Špecifikácia:
Chemické vlastnosti živých organizmov a chemických procesov, ktoré v nich prebiehajú
7
organická chémia
7
mikrobiológia
7
genetika
7
chemické látky a zmesi
7
chemické procesy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
7
molekulárna biológia
7
bioinžinierstvo
7
separačné metódy
7
mikroskopické metódy
Špecifikácia:
Elektrónová mikroskopia, optická spektroskopia, nukleárna magnetická rezonancia, mikrokalorimetria a pod.
7
právne predpisy v oblasti biochémie
7
štatistické metódy vo výskume
7
techniky spektrofotometrie
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
pokusy so živými tkanivami
Špecifikácia:
Zloženie, funkcie, procesy.
7
chromatografická a elektroforetická separácia
7
práca s rádionuklidmi
7
izolácia a štúdium enzýmov
7
práca so živočíšnymi a mikrobiálnymi bunkami
Špecifikácia:
Skúmanie chemických vlastností živých organizmov a chemických procesov, ktoré v nich prebiehajú. Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností v biochemickom výskume. Výskum chemického zloženia, štruktúry, funkcie živých systémov či mechanizmov, procesov prebiehajúcich v živej prírode. Biochemický alebo biomedicínsky výskum alebo vývoj nových biotechnológií, prípadne liekov, metód skúmania. Modelovanie biologických a biochemických procesov. Výskum biotechnológie v potravinárstve, v medicínskych, farmaceutických a environmentálnych odboroch. Analyzovanie a hodnotenie biologického materiálu.
7
aplikácia výsledkov výskumu v laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho či medicínskeho a veterinárneho zamerania
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biochémie
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
7
aplikácia techník molekulovej biológie
7
aplikácia techník spektrofotometrie
7
práce na fyzikálnych prístrojoch
Špecifikácia:
NMR, RTG, mikroskop a pod.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz
7
publikovanie výsledkov výskumu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)