Biochemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Biochemik

Biochemik študuje a skúma chemické vlastnosti živých organizmov a chemické procesy, ktoré v nich prebiehajú. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore biochémie. Špecializuje sa na výskum chemického zloženia, štruktúry, funkcie živých systémov či mechanizmov, procesov prebiehajúcich v živej prírode, na biochemický či biomedicínsky výskum alebo na vývoj nových biotechnológií, prípadne liekov, metód skúmania. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho či medicínskeho a veterinárneho zamerania.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2131007 - Biochemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 biochémia
  Špecifikácia:
  Chemické vlastnosti živých organizmov a chemických procesov, ktoré v nich prebiehajú
 • stupeň EKR 7 organická chémia
 • stupeň EKR 7 mikrobiológia
 • stupeň EKR 7 genetika
 • stupeň EKR 7 chemické látky a zmesi
 • stupeň EKR 7 chemické procesy
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 7 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
 • stupeň EKR 7 molekulárna biológia
 • stupeň EKR 7 bioinžinierstvo
 • stupeň EKR 7 separačné metódy
 • stupeň EKR 7 mikroskopické metódy
  Špecifikácia:
  Elektrónová mikroskopia, optická spektroskopia, nukleárna magnetická rezonancia, mikrokalorimetria a pod.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti biochémie
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 techniky spektrofotometrie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 pokusy so živými tkanivami
  Špecifikácia:
  Zloženie, funkcie, procesy.
 • stupeň EKR 7 chromatografická a elektroforetická separácia
 • stupeň EKR 7 práca s rádionuklidmi
 • stupeň EKR 7 izolácia a štúdium enzýmov
 • stupeň EKR 7 práca so živočíšnymi a mikrobiálnymi bunkami
  Špecifikácia:
  Skúmanie chemických vlastností živých organizmov a chemických procesov, ktoré v nich prebiehajú. Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností v biochemickom výskume. Výskum chemického zloženia, štruktúry, funkcie živých systémov či mechanizmov, procesov prebiehajúcich v živej prírode. Biochemický alebo biomedicínsky výskum alebo vývoj nových biotechnológií, prípadne liekov, metód skúmania. Modelovanie biologických a biochemických procesov. Výskum biotechnológie v potravinárstve, v medicínskych, farmaceutických a environmentálnych odboroch. Analyzovanie a hodnotenie biologického materiálu.
 • stupeň EKR 7 aplikácia výsledkov výskumu v laboratóriách potravinárskeho, farmaceutického, poľnohospodárskeho či medicínskeho a veterinárneho zamerania
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biochémie
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
 • stupeň EKR 7 aplikácia techník molekulovej biológie
 • stupeň EKR 7 aplikácia techník spektrofotometrie
 • stupeň EKR 7 práce na fyzikálnych prístrojoch
  Špecifikácia:
  NMR, RTG, mikroskop a pod.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz
 • stupeň EKR 7 publikovanie výsledkov výskumu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely (§ 22 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie