Fyziológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyziológ skúma životné prejavy a základné funkcie živého organizmu. Objasňuje mechanizmy umožňujúce činnosť jednotlivých orgánových sústav, princípy regulácie a koordinácie ich činností. Ako metodológiu používa morfologické, biochemické, molekulárne, chemické a fyzikálne merania. Rozoberá javy, orgány, tkanivá alebo celý organizmus na čo najdetailnejšie súčasti za účelom ich pochopenia a preskúmania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08
2131003 - Fyziológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
biológia
Špecifikácia:
Definícia biológie, zoológia, botanika, mikrobiológia. Poznatky nových smerov vývoja odboru.
7
genetika
Špecifikácia:
Základy genetiky.
7
antropológia
Špecifikácia:
Základy antropológie.
7
botanika
Špecifikácia:
Zoológia alebo botanika (základy podľa zamerania na živočíšnu alebo rastlinnú fyziológiu).
7
zoológia
Špecifikácia:
Zoológia alebo botanika (základy podľa zamerania na živočíšnu alebo rastlinnú fyziológiu).
7
fyziológia človeka
7
fyziológia rastlín
7
biochémia
7
biofyzika
Špecifikácia:
Základy biofyziky.
7
ekológia
7
fyziológia živočíchov
7
molekulárna biológia
Špecifikácia:
Základy molekulárnej biológie.
7
etológia
Špecifikácia:
Základy etológie.
7
právne predpisy v oblasti životného prostredia
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
metódy preparácie živých prírodnín
7
aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi
7
metodológia výskumu
7
patologická fyziológia
7
metodológia vedeckej práce
7
farmakológia
7
metódy zberu materiálu v teréne
Špecifikácia:
Postupy odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácie fauny a flóry.
7
typy techník a prístrojov na sledovanie expresie génov a ich produktov- proteínov
7
typy techník a prístrojov na meranie látkovej výmeny organizmov
7
merania fyziologického materiálu
Špecifikácia:
Morfologické, biochemické, molekulárne, chemické, fyzikálne a pod.
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
práca s bunkovými a tkanivovými kultúrami
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyziológie
7
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
7
odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
7
príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
7
publikovanie dosiahnutých výsledkov
7
práca s modelovými druhmi živočíchov
Špecifikácia:
Napr. chov, aplikácia látok, odbery a pitva.
7
obsluha a údržba laboratórnej techniky, prístrojov a zariadení používaných v fyziologickom výskume a pri spracovaní biologického materiálu
Špecifikácia:
Práca s optickými, elektrofyziologickými a inými prístrojmi na meranie funkcií organizmov a pod.
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
analýza a spracovanie výsledkov do publikácií
7
návrh a realizácia experimentu
7
implementácia a obsluha techník a prístrojov na sledovanie expresie génov a ich produktov - proteínov
7
implementácia a obsluha techník a prístrojov na meranie látkovej výmeny organizmov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa