Biológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Biológ

Biológ vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore biológie. Realizuje biologický výskum, rieši aj praktické úlohy aplikovanej biológie pri uplatňovaní vedomostí a zručností v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Špecializuje sa na výskum štruktúry a vlastností živých organizmov, ich interakcií medzi sebou a so životným prostredím, na modelovanie biologických procesov. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2131 - Biológovia, botanici, zoológovia a špecialisti v príbuzných odboroch
SK ISCO-08 2131001 - Biológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Biológ (botanik, zoológ, farmakológ)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 biológia
  Špecifikácia:
  Definícia biológie. Poznatky nových smerov vývoja odboru.
 • stupeň EKR 7 genetika
  Špecifikácia:
  Základy genetiky.
 • stupeň EKR 7 antropológia
  Špecifikácia:
  Základy antropológie.
 • stupeň EKR 7 botanika
  Špecifikácia:
  Systematická botanika.
 • stupeň EKR 7 zoológia
  Špecifikácia:
  Systematická zoológia.
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 etológia
  Špecifikácia:
  Základy etológie.
 • stupeň EKR 7 hydrobiológia
 • stupeň EKR 7 mikrobiológia
 • stupeň EKR 7 imunológia
 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
  Špecifikácia:
  Základy anorganickej chémie.
 • stupeň EKR 7 organická chémia
  Špecifikácia:
  Základy organickej chémie.
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 7 parazitológia
 • stupeň EKR 7 virológia
 • stupeň EKR 7 cytológia
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 molekulárna biológia
  Špecifikácia:
  Základy molekulárnej biológie.
 • stupeň EKR 7 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  Základy fyziológie rastlín.
 • stupeň EKR 7 fyziológia živočíchov a človeka
  Špecifikácia:
  Základy fyziológie živočíchov a človeka.
 • stupeň EKR 7 štruktúra a vlastností živých organizmov, ich interakcie medzi sebou a so životným prostredím
 • stupeň EKR 7 modelovanie biologických procesov
 • stupeň EKR 7 metódy preparácie živých prírodnín
 • stupeň EKR 7 metódy zberu materiálu v teréne
  Špecifikácia:
  Odberu vzoriek živého materiálu, dokumentácia fauny a flóry.
 • stupeň EKR 7 molekulárna biológia
 • stupeň EKR 7 biotechnológia
 • stupeň EKR 7 svetová fauna a flóra
 • stupeň EKR 7 metódy odberu vzoriek
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti biológie a ochrany prírody

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza a klasifikácia biologického materiálu
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore biológie
 • stupeň EKR 7 terénny biologický výskum
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov biologického výskumu
 • stupeň EKR 7 využívanie informačných technológii v biológii
 • stupeň EKR 7 dokumentácia biologického materiálu
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 odber, evidencia, spracovanie a likvidácia biologického materiálu
 • stupeň EKR 7 laboratórne testy a interpretácia výsledkov
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov, prezentačných a hodnotiacich materiálov
 • stupeň EKR 7 publikovanie dosiahnutých výsledkov
 • stupeň EKR 7 obsluha a údržba laboratórnej techniky, prístrojov a zariadení používaných v biologickom výskume a pri spracovaní biologického materiálu
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia
 • stupeň EKR 7 determinácia komerčne využívaných druhov fauny a flóry zaradených do zoznamov CITES
 • stupeň EKR 7 aplikácia metód preparácie živých prírodnín
 • stupeň EKR 7 aplikácia výsledkov výskumu v odboroch zdravotníctva, poľnohospodárstva, lesníctva, potravinárstva alebo životného prostredia, prípadne v inej hospodárskej praxi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie