Anorganický chemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Anorganický chemik

Anorganický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, alebo poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore anorganickej chémie. Špecializuje sa na vývoj nových anorganických a metaloorganických zlúčenín, nových produktov z nerastných surovín so zameraním na kompozitné a hybridné materiály, nanomateriály, supravodivé materiály a anorganické terapeutiká.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08 2113006 - Anorganický chemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Chemik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
  Špecifikácia:
  Štúdium nových smerov vývoja odboru.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 chémia silikátov
 • stupeň EKR 6 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 5 organická chémia
 • stupeň EKR 5 nukleárna chémia
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 kryštalochémia
 • stupeň EKR 7 syntéza anorganických, koordinačných a organokovových zlúčenín
 • stupeň EKR 7 základy anorganickej technológie
 • stupeň EKR 7 metódy analýzy pripravených anorganických látok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza pripravených anorganických látok
 • stupeň EKR 7 obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon syntéz v anorganickej chémii
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
 • stupeň EKR 6 analýza chemických látok
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike anorganickej chémie
 • stupeň EKR 7 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 práca na projektoch týkajúcich sa procesov v anorganickej chémii
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore anorganickej chémie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v anorganickej chémií
  Špecifikácia:
  Vývoj nových anorganických a metaloorganických zlúčenín, nových produktov z nerastných surovín. Určovanie vhodných postupov a techník riešenia. Využívanie optických elektrických a magnetických štruktúrnych metód na zisťovanie vlastností anorganických látok. Uplatňovanie postupov umožňujúcich charakterizovať priebeh chemických reakcií anorganických zlúčenín v roztokoch a v tuhej fáze.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie