Organický chemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
ISCO-08
2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08
2113005 - Organický chemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Chemik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
organická chémia
Špecifikácia:
Poznatky nových smerov vývoja odboru.
7
anorganická chémia
7
biochémia
7
fyzikálna chémia
7
makromolekulová chémia
7
analytická chémia
7
nukleárna chémia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy v oblasti chémie
7
štatistické metódy vo výskume
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v organickej praxi
Špecifikácia:
Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka, alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia.
7
analýza chemických látok
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon syntéz a analýz v organickej chémii
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
Špecifikácia:
Formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu.
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike organickej chémie
Špecifikácia:
Aplikácia výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi.
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore organickej chémie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v organickej praxi
Špecifikácia:
Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia.
7
formulácia problémov a hypotéz
7
analýzy materiálov, surovín a výrobkov
7
publikovanie výsledkov výskumu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa