Organický chemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Organický chemik

Organický chemik vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore organickej chémie. Špecializuje sa na vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08 2113005 - Organický chemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Chemik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 organická chémia
  Špecifikácia:
  Poznatky nových smerov vývoja odboru.
 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 biochémia
 • stupeň EKR 7 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 7 makromolekulová chémia
 • stupeň EKR 7 analytická chémia
 • stupeň EKR 7 nukleárna chémia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti chémie
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v organickej praxi
  Špecifikácia:
  Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka, alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia.
 • stupeň EKR 7 analýza chemických látok
 • stupeň EKR 7 obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon syntéz a analýz v organickej chémii
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
  Špecifikácia:
  Formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike organickej chémie
  Špecifikácia:
  Aplikácia výsledkov výskumu v iných vedných odboroch a v hospodárskej praxi.
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore organickej chémie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v organickej praxi
  Špecifikácia:
  Vykonávanie alebo riadenie vysoko odborných vedeckých, tvorivých činností vo výskume. Vývoj metód na určovanie štruktúry zlúčenín na báze uhlíka alebo nových a netradičných spôsobov syntézy prírodných látok, organických zlúčenín a materiálov. Formulovanie problému a hypotézy, určovanie vhodných postupov a techník riešenia.
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz
 • stupeň EKR 7 analýzy materiálov, surovín a výrobkov
 • stupeň EKR 7 publikovanie výsledkov výskumu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie