Fyzikálny chemik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyzikálny chemik vykonáva alebo riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore fyzikálnej chémie. Využíva spektrálne, optické, elektrické a ďalšie štruktúrne metódy na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v roztokoch a v tuhej fáze.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
ISCO-08
2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08
2113004 - Fyzikálny chemik
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Chemik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
manuálna zručnosť
E
motivovanie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzikálna chémia
Špecifikácia:
Poznatky nových smerov vývoja odboru.
7
anorganická chémia
7
chemická fyzika
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
organická chémia
5
elektrochémia
7
koloidná chémia
7
fyzikálna chémia povrchov
7
chemická analýza
7
molekulová spektroskopia
7
chemická termodynamika
7
vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
7
právne predpisy v oblasti chémie
7
štatistické metódy vo výskume
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza chemických látok
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýz vo fyzikálnej chémii
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov chemických meraní
7
riešenie stredne náročných inžinierskych problémov v technickej praxi
7
aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód vo fyzikálnej chémii vo výskume a vo výrobných a technologických procesoch
7
modelovanie kinetiky a termodynamiky procesov
Špecifikácia:
Uplatňovanie spektrálnych, optických, elektrických a ďalších štruktúrnych metód na popis kinetického a termodynamického priebehu chemických reakcií v roztokoch a v tuhej fáze.
7
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
7
poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore fyzikálnej chémie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
formulácia problémov a hypotéz
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.