Analytický chemik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Analytický chemik

Analytický chemik vykonáva alebo riadi vedecké a iné činnosti vo výskume, poskytuje poradenstvo, prípadne vzdelávanie v odbore analytickej chémie. Špecializuje sa na rozvoj alebo aplikáciu klasických analytických a inštrumentálnych metód, kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu jednotlivých chemických zložiek vo vzorkách prírodných alebo syntetických materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy Pre zamestnanie nie sú známe alternatívne názvy
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2113 - Chemici (okrem chemického inžinierstva)
SK ISCO-08 2113003 - Analytický chemik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba chemikálií a chemických produktov
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Chemik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 analytická chémia
  Špecifikácia:
  Ovládanie metód a techník práce analytickej chémie. Ovládanie chemických a fyzikálnych princípov analytických metód.
 • stupeň EKR 7 anorganická chémia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 fyzikálna chémia
 • stupeň EKR 5 organická chémia
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 atómová spektrometria
 • stupeň EKR 7 elektrochémia
 • stupeň EKR 7 nukleárna analýza
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti chémie
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon analýzy v analytickej chémii
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k problematike analytickej chémie
 • stupeň EKR 7 analýzy chemických látok
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja v analytickej chémií
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov analýz a chemických meraní
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov, nových postupov a metód výskumu a vývoja v analytickej chémii
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore analytickej chémie
 • stupeň EKR 7 spracovanie technických a ekonomických rozborov a štúdií kvality a vyhodnocovanie kvality procesov, výrobkov a výkonov v chemickej výrobe
  Špecifikácia:
  Analýza a riadenie kvality postupov a výsledkov v chemickom laboratóriu.
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz
 • stupeň EKR 7 analýza materiálov, surovín a výrobkov
 • stupeň EKR 7 publikovanie výsledkov výskumu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie