Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny

Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné vedecké, tvorivé činnosti vo výskume, prípadne poskytuje poradenstvo či vzdelávanie v odbore jadrovej fyziky. Špecializuje sa napríklad na štruktúru jadier a molekúl, vlastnosti jadrovej hmoty či na jadrové reakcie. Študuje smery vývoja odboru, formuluje problémy a hypotézy, určuje vhodné postupy a techniky riešenia, samostatne alebo s vedeným kolektívom rieši daný problém, formuluje, interpretuje, prezentuje a publikuje výsledky výskumu. Podieľa sa na aplikácii fyzikálneho výskumu napríklad vo vedných odboroch chémie, farmakológie, ekológie či medicíny, alebo pri vývoji radiofarmák, dozimetrie a perspektívnych metód jadrovej energetiky.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Jadrový fyzik , nukleárny fyzik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 317/2002 o požiadavkách na systémy kvality držiteľov oprávnení a o zmene a doplnení vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 187/1999 Z. z. o odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení
 • Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08 2111005 - Fyzik jadrový, molekulárny, nukleárny
Divízia SK NACE Rev. 2 Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Fyzik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 jadrová fyzika
  Špecifikácia:
  aplikovaná jadrová fyzika, rádiologická fyzika, experimentálna jadrová a časticová fyzika, jadrové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 matematika
 • stupeň EKR 7 metódy merania nízkych teplôt
  Špecifikácia:
  v niektorých oblastiach základného výskumu
 • stupeň EKR 7 rádioaktivita a rozpady
 • stupeň EKR 7 fyzika tuhých látok
 • stupeň EKR 7 základy kvantovej fyziky a kvantovej teórie poľa
 • stupeň EKR 7 nukleárna chémia
 • stupeň EKR 7 termonukleárna syntéza, štiepenie jadier
 • stupeň EKR 7 teoretická fyzika
  Špecifikácia:
  v niektorých oblastiach základného výskumu
 • stupeň EKR 7 počítačová grafika a geometria
  Špecifikácia:
  v niektorých oblastiach základného výskumu
 • stupeň EKR 7 spektroskopia
  Špecifikácia:
  v niektorých oblastiach základného výskumu
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 vedecké metódy výskumu a vývoja
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 účinky radiácie na ľudský organizmus a životné prostredie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 práca so spektroskopickými a mikroskopickými prístrojmi a zariadeniami
  Špecifikácia:
  v základnom výskume
 • stupeň EKR 7 matematické modelovanie a simulácie systémov
 • stupeň EKR 7 rozptylové experimenty
  Špecifikácia:
  v základnom výskume
 • stupeň EKR 7 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v nukleárnej oblasti
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej fyziky
 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov výskumov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám
 • stupeň EKR 7 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 7 návrh projektov v oblasti jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v odbore jadrovej, molekulárnej, nukleárnej fyziky
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných úloh v odbore aerodynamika, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 7 posudzovanie rizika z hľadiska jadrovej bezpečnosti
 • stupeň EKR 7 dozimetrická kontrola životného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz o osobitnej odbornej spôsobilosti na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia alebo vyraďovanie podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie