Fyzik hydrodynamik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzik hydrodynamik

Fyzik hydrodynamik vykonáva alebo riadi vysokoodborné vedecké a tvorivé činnosti vo výskume hydrodynamiky, poskytuje poradenstvo alebo vzdelávanie v odbore hydrodynamiky. Skúma deje a zákonitosti pri prúdení kvapalín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Hydrodynamik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2111 - Fyzici a astronómovia
SK ISCO-08 2111004 - Fyzik hydrodynamik
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Vodná doprava
Letecká doprava
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Fyzik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 hydrológia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 aplikovaná matematika
  Špecifikácia:
  Matematická analýza pre fyzikov.
 • stupeň EKR 7 hydrodynamika
  Špecifikácia:
  Hydrodynamika kvapalín.
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy vo výskume
 • stupeň EKR 7 vzdelávacie a poradenské metódy a postupy
 • stupeň EKR 7 zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 numerická matematika
 • stupeň EKR 7 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 7 vedecké metódy výskumu v odbore hydrodynamika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 analýza vstupných hydrodynamických údajov
 • stupeň EKR 7 obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na hydrodynamické merania
  Špecifikácia:
  Nastavovanie a obsluha prístrojovej techniky.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov hydrodynamických prieskumov
 • stupeň EKR 7 rozpoznávanie vzniku problémov a rizík pri riešení projektov, určovanie príčin, predvídanie dôsledkov a modifikácia ďalších postupov
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva alebo vzdelávania v odbore hydrodynamika
 • stupeň EKR 7 formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
 • stupeň EKR 7 riešenie výskumných úloh v odbore hydrodynamiky, tvorba variantov riešenia a výber optimálneho riešenia
 • stupeň EKR 7 formulácia problémov a hypotéz vo výskume a vývoji v oblasti hydrodynamiky
 • stupeň EKR 7 aplikácia vedeckých poznatkov pri použití, výskume a vývoji nových postupov a metód v hydrodynamike
 • stupeň EKR 7 spracovanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám v hydrodynamike kvapalín
 • stupeň EKR 7 využívanie a vytváranie odborných softvérov programov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie