Zubný asistent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Zubný asistent Zubný asistent vykonáva odborné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti pod vedením zubného lekára. Pripravuje ambulanciu na ošetrenie pacienta, zabezpečuje jej plynulý chod, vykonáva administratívne práce a vedie dokumentáciu ambulancie zubného lekára. Podieľa sa aj na prevencii v rozsahu a obsahu získaného vzdelania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495977/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

ISCO-08
3251
SK ISCO-08
3251001
ESCO
1423
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
3251001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinský jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základy latinčiny a medicínskej terminológie.
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia a fyziológia človeka
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu.
Perspektíva: Aktuálna
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
dentálna hygiena
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Podstata a význam preventívneho zubného lekárstva a hygieny ústnej dutiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
dentálne materiály
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zloženie a použitie jednotlivých dentálnych materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
patológia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Ovláda princípy právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
preventívna medicína
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene; zásad zabezpečenia hygieny práce v zubnej ambulancii; metód dezinfekcie a sterilizácie; princípov práce v septickom a aseptickom prostredí.
Perspektíva: Aktuálna
4
štádiá narušenia zdravia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení.
Perspektíva: Aktuálna
4
výživa
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Základy správnej výživy a jej vplyv na zdravie ústnej dutiny i na celkové zdravie pacienta.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady organizácie zdravotníctva
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, organizácia systému práce v zubnej ambulancii.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, náhle stavy v zubnej ambulancii, pri hromadných postihnutiach.
Perspektíva: Aktuálna
4
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy zdravotníckej etiky.
Perspektíva: Aktuálna
4
zubné lekárstvo
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Najnovšie preventívne, diagnostické, terapeutické a výchovné postupy a techniky v zubnolekárskej práci; základné vedomosti zo zubného lekárstva pre pochopenie príčin vzniku a následkov zubného povlaku, ich imunologické vplyvy na parodont a na celý organizmus; základy rőntgenológie s dôrazom na ochranu zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov pred ionizujúcim žiarením.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy asistencie v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy zubnej asistencie - základy.
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovláda technické vybavenie pracoviska a zásady práce na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiava zásady BOZP, PO a zásady hygieny práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zubnej ambulancii.
Perspektíva: Aktuálna
4
edukácia pacienta a rodiny k udržiavaniu orálneho zdravia
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Poskytuje účinnú odbornú prvú pomoc pri náhlych stavoch, stavoch ohrozujúcich život, pri úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
asistencia lekárovi v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Asistencia lekárovi pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta (štvorručná práca).
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie dentálnej hygieny
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Monitorovanie dentálno-hygienických problémov pacienta/klienta; aplikácia poznatkov z hygieny dutiny ústnej, výživy a fluoridácie pri motivácii a inštruktáži pacienta k starostlivosti o svoj chrup neinvazívnymi metódami.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s materiálmi v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Rozpoznanie a práca s materiálmi potrebnými pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu pacienta lekárom.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou v zubnej ambulancii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zvládnutie manipulácie a údržby špeciálnych nástrojov a prístrojov používaných v zubnej ambulancii; zabezpečenie starostlivosti o pomôcky – dezinfekcia, sterilizácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s informačnou technikou
Príznak: Sektorová (17) ?
Špecifikácia: Práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou zubnej ambulancie, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?