Zubný asistent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zubný asistent

Zubný asistent vykonáva odborné asistentské úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime v zubolekárskej starostlivosti pod vedením zubného lekára. Pripravuje ambulanciu na ošetrenie pacienta, zabezpečuje jej plynulý chod, vykonáva administratívne práce a vedie dokumentáciu ambulancie zubného lekára.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3251 - Zubní asistenti a dentálni hygienici
SK ISCO-08 3251001 - Zubný asistent
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zubný asistent

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 4 preventívna medicína
  Špecifikácia:
  základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene; zásad zabezpečenia hygieny práce v zubnej ambulancii; metód dezinfekcie a sterilizácie; princípov práce v septickom a aseptickom prostredí
 • stupeň EKR 4 zubné lekárstvo
  Špecifikácia:
  najnovšie preventívne, diagnostické, terapeutické a výchovné postupy a techniky v zubnolekárskej práci; základné vedomosti zo zubného lekárstva pre pochopenie príčin vzniku a následkov zubného povlaku, ich imunologické vplyvy na parodont a na celý organizmus; základy rőntgenológie s dôrazom na ochranu zdravia pacientov a zdravotníckych pracovníkov pred ionizujúcim žiarením
 • stupeň EKR 4 dentálne materiály
  Špecifikácia:
  zloženie a použitie jednotlivých dentálnych materiálov
 • stupeň EKR 4 dentálna hygiena
  Špecifikácia:
  podstata a význam preventívneho zubného lekárstva a hygieny ústnej dutiny
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
 • stupeň EKR 4 výživa
  Špecifikácia:
  základy správnej výživy a jej vplyv na zdravie ústnej dutiny i na celkové zdravie pacienta

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v zubnej ambulancii
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 4 asistencia lekárovi v zubnej ambulancii
  Špecifikácia:
  asistencia lekárovi pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta (štvorručná práca)
 • stupeň EKR 4 manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou v zubnej ambulancii
  Špecifikácia:
  zvládnutie manipulácie a údržby špeciálnych nástrojov a prístrojov používaných v zubnej ambulancii; zabezpečenie starostlivosti o pomôcky – dezinfekcia, sterilizácia
 • stupeň EKR 4 práca s materiálmi v zubnej ambulancii
  Špecifikácia:
  rozpoznanie a práca s materiálmi potrebnými pri rôznych druhoch ošetrenia chrupu pacienta lekárom
 • stupeň EKR 4 monitorovanie dentálnej hygieny
  Špecifikácia:
  monitorovanie dentálno-hygienických problémov pacienta/klienta; aplikácia poznatkov z hygieny dutiny ústnej, výživy a fluoridácie pri motivácii a inštruktáži pacienta k starostlivosti o svoj chrup neinvazívnymi metódami
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie administratívnych činností
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou zubnej ambulancie, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie