Masér v zdravotníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Masér v zdravotníctve

Masér v zdravotníctve vykonáva klasickú masáž, reflexnú masáž, manuálnu lymfodrenáž za liečebným účelom a procedúry foto-, hydro-, termo- a balneoterapie na základe ordinácie lekára. Vykonáva aj športovú masáž, reflexnú masáž chodidiel a akupresúru.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3255 - Fyzioterapeutickí asistenti
SK ISCO-08 3255001 - Masér v zdravotníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Masér

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach so zameraním najmä na ochorenia pohybového aparátu
 • stupeň EKR 4 preventívna medicína
  Špecifikácia:
  základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy
 • stupeň EKR 4 foto-, termo-, hydro- a balneoterapia
  Špecifikácia:
  fyzikálna podstata podnetov v foto-, termo-, hydro- a balneoterapii, ich fyziologické účinky, mechanizmus pôsobenia v organizme, ich liečebné využitie v prevencii a terapii systémových ochorení a stavov v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 4 prírodné liečivé zdroje
  Špecifikácia:
  vlastnosti a účinky prírodných liečivých zdrojov a špeciálnych chemických látok a ich vplyv na organizmus
 • stupeň EKR 4 využitie mechanickej energie pri masážach
  Špecifikácia:
  podstata mechanickej energie a jej využitie pri masážach, mechanizmus pôsobenia a fyziologické účinky jednotlivých druhov masáží na organizmus
 • stupeň EKR 4 aplikačné techniky masáží
  Špecifikácia:
  princípy aplikácie a aplikačné techniky klasickej, športovej a reflexnej masáže, manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže
 • stupeň EKR 4 regeneračné procedúry
  Špecifikácia:
  význam regeneračných procedúr (sauna a pod.) v spojení s rekondično-relaxačnými cvičeniami a inými pohybovými aktivitami
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančného zabezpečenia zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 aplikácia reflexnej masáže
  Špecifikácia:
  preukázanie praktického zvládnutia jednotlivých hmatov a zostáv väzivovej, segmentovej a periostovej masáže, reflexnej masáže chodidiel a akupresúry
 • stupeň EKR 4 manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou
  Špecifikácia:
  práca s pomôckami a prístrojovou technikou pri aplikácii mechano-, foto-,termo-, hydro- a balneoterapeutických procedúrach
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
 • stupeň EKR 4 aplikácia klasickej masáže
  Špecifikácia:
  preukázanie praktického zvládnutia sústavy masážnych hmatov aplikovaných v zostavách klasickej a športovej masáže
 • stupeň EKR 4 aplikácia manuálnej lymfodrenáže
  Špecifikácia:
  preukázanie praktického zvládnutia masážnych hmatov a zostáv manuálnej lymfodrenáže a aplikácie prístrojovej lymfodrenáže
 • stupeň EKR 4 aplikácia procedúr foto-, termo-, hydro-a balneoterapie
  Špecifikácia:
  príprava a aplikácia jednotlivých procedúr negatívnej a pozitívnej, lokálnej a celkovej termoterapie; príprava a aplikácia hydroterapeutických procedúr s masážnym efektom a všetky druhy prísadových kúpeľov; príprava a aplikácia vonkajších balneo-terapeuticé procedúry
 • stupeň EKR 4 pozorovanie pacientov/klientov
  Špecifikácia:
  sledovanie, posudzovanie a zaznamenávanie účinky mechano-, foto-, termo-, hydro- a balneo- podnetov na organizmus
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri aplikácii procedúr fyzikálnej terapie v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych a kúpeľných zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie