Očný optik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Očný optik (podmienky na výkon SZČ)

Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok zodpovedajúcich fyziognómii užívateľa z hľadiska optického a estetického.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3254 - Oční optici
SK ISCO-08 3254000 - Očný optik
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Očný optik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 4 náuka o zraku
  Špecifikácia:
  stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; ochorenia, úrazy oka a okohybných orgánov; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia a pod.
 • stupeň EKR 4 technológia v očnej optike
  Špecifikácia:
  základné spôsoby opracovania materiálov, výroba minerálnych a plastových šošoviek, výroba okuliarových rámikov, výroba kontaktných šošoviek, výroba očných protéz
 • stupeň EKR 4 geometrická a vlnová optika
  Špecifikácia:
  optického zobrazovania a jeho chyby
 • stupeň EKR 4 prístrojová optika
  Špecifikácia:
  fyzikálna podstata optiky, meracie prístroje
 • stupeň EKR 4 okuliarová optika
 • stupeň EKR 4 okuliarová technika
 • stupeň EKR 4 refrakcia a refrakčné chyby
 • stupeň EKR 4 vybavenie očnej optiky
  Špecifikácia:
  prístroje používané v očnej optike a materiálno technické vybavenie očnej optiky
 • stupeň EKR 4 materiály v očnej optike
  Špecifikácia:
  materiály používané pri výrobe korekčných pomôcok a ich opracovávaní
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
 • stupeň EKR 4 ekonomika, účtovníctvo, marketing a manažment očnej optiky
  Špecifikácia:
  pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca s oftalmológom alebo optometristom
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie korekčných očných pomôcok
  Špecifikácia:
  zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po zmeraní potrebných parametrov, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie okuliarov
  Špecifikácia:
  zhotovovanie ochranných, pracovných, slnečných a iných špeciálnych okuliarov
 • stupeň EKR 4 zvolenie optimálnych technologických postupov v očnej optike
  Špecifikácia:
  zvolenie optimálnych technologických postupov a potrebných prostriedkov na opracovanie okuliarových šošoviek s ohľadom na predpísaný pracovný postup; rozlišovanie optických materiálov organickej a anorganickej povahy
 • stupeň EKR 4 manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou v očnej optike
  Špecifikácia:
  správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba
 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných informácií
  Špecifikácia:
  poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
 • stupeň EKR 4 poradenská činnosť
  Špecifikácia:
  v oblasti očných protéz, pri výbere okuliarových rámikov, vhodných druhov a úpravy okuliarových šošoviek
 • stupeň EKR 4 zúčtovanie poukazu zdravotnej poisťovne na okuliare a iné optické pomôcky
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie administratívnych činností
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou očnej optiky, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri zhotovovaní pomôcok
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie