Ortopedický technik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Ortopedický technik

Ortopedický technik zhotovuje a opravuje protetické a ortopedické prístroje a pomôcky podľa individuálnych chýb a deformít ľudského tela. Na základe predpisu lekára a overených výrobných postupov zhotovuje, upravuje a opravuje aj protézy horných a dolných končatín, korzety a ďalšie pomôcky, ktoré skvalitňujú život ľuďom s vrodenými deformitami, po úrazoch, či pri zdravotných poškodeniach.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3214 - Technici zdravotníckej a zubnej protetiky
SK ISCO-08 3214002 - Ortopedický technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Technik zdravotníckej protetiky

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach s dôrazom najmä na ortopedické, neurologické, traumatologické ochorenia a ich riešenia prostredníctvom liečebnej rehabilitácie
 • stupeň EKR 4 technológie používané v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  technologické spôsoby spracovania materiálov, pracovné postupy a efektívne metódy práce používané v ortopedickej protetike
 • stupeň EKR 4 materiály v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  materiály využívané na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok
 • stupeň EKR 4 zásady kótovania na technických výkresoch v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  zásady kótovania, označovania presnosti, akosti povrchov, predpisovania materiálov na technických výkresoch v ortopedickej protetike
 • stupeň EKR 4 nástroje, stroje a zariadenia v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  nástroje, stroje a zariadenia používané na výrobu ortopedicko-protetických pomôcok, zásady ochrany životného prostredia, najmä vo vzťahu k používaným technológiám v ortopedickej protetike
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
 • stupeň EKR 4 ortopédia a ortopedická protetika
  Špecifikácia:
  problematika odboru ortopédie a ortopedickej protetiky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 čítanie výrobných výkresov v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  čítanie výrobných výkresov nevyhnutných pri zhotovovaní ortopedicko- protetických pomôcok; zvládnutie jednoduchého skicovania
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie výrobných výkresov v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  zhotovovanie výrobných výkresov a výrobnej dokumentácie v ortopedickej protetike
 • stupeň EKR 4 voľba optimálneho technologického postupu v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  výber správnych technologických postupov z hľadiska výrobnej praxe a bezpečnosti práce; príprava a použitie techniky – strojov a softwarov; nástrojov a náradia potrebného pri zhotovovaní ortopedicko-protetických pomôcok; výber a použitie vhodných materiálov potrebných na zhotovovanie konkrétnych častí ortopedicko-protetických pomôcok; spracovávanie a opracovávanie rozličných druhov materiálov; spájanie rozličných druhov materiálov ručným i strojovým šitím, nitovaním a podobne; dodržiavanie ekonomických a ergonomických aspektov práce; rešpektovanie merných podkladov na zhotovovanie individuálnej ortopedicko-protetickej pomôcky
 • stupeň EKR 4 odoberanie merných podkladov v ortopedickej protetike
  Špecifikácia:
  pomocou meradiel, sadrovaním a pomocou digitálnych zariadení
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie ortéz
  Špecifikácia:
  zhotovovanie ortéz hlavy, krku, trupu, dolných a horných končatín bandážneho a nebandážového typu
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie ortopedických vložiek
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie protéz a epitéz
  Špecifikácia:
  zhotovovanie protéz dolných a horných končatín a epitézy tváre
 • stupeň EKR 4 servis a oprava elektronických protéznych a ortéznych komponentov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie ortopedickej obuvi
  Špecifikácia:
  opracovávanie a spracovávanie vrchnej usne a podšívkových materiálov ručným a strojovým spôsobom; zhotovovanie ortopedickej obuvi na základe lekárskeho predpisu a deformácií dolnej končatiny
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri zhotovovaní ortopedicko-protetických pomôcok
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie