Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie

Farmaceutický laborant v lekárenstve bez špecializácie vykonáva odborné lekárenské a laboratórne práce, pripravuje rôzne liekové formy podľa pokynov farmaceuta, vydáva voľnopredajné lieky, zdravotnícke potreby, homeopatiká a ostatné parafarmaceutiká a poskytuje pacientom odborné informácie. Spolupracuje pri kontrole liečiv a pomocných látok, pripravuje lieky a zdravotnícke potreby na žiadanky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 3213 - Farmaceutickí laboranti
SK ISCO-08 3213001 - Farmaceutický laborant bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceutický laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny patologických procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 laboratórna technika
  Špecifikácia:
  zariadenia laboratórií, základné laboratórne pomôcky, princípy základných laboratórnych úkonov
 • stupeň EKR 4 farmaceutická botanika
  Špecifikácia:
  základné poznatky z cytológie, histológie, organológie, fyziológie a systematiky, didaktický systém poznatkov o stavbe a funkcii rastlinného organizmu
 • stupeň EKR 4 farmaceutická chémia a analýza liečiv
  Špecifikácia:
  základné poznatky z oblasti chemických prvkov a ich zlúčenín ako súčastí živých systémov, ako i chemických štruktúr látok využívaných ako liečivá, ich chemických vlastností a z toho vyplývajúcich účinkov
 • stupeň EKR 4 farmakognózia a fytoterapia
  Špecifikácia:
  základné poznatky o liečivých rastlinách, ich systemizácii, pestovaní, zbere, spracovaní, ako aj o účinných obsahových látkach v liečivých rastlinách a o využití liečivých rastlín v medicíne pri liečbe a prevencii chorôb
 • stupeň EKR 4 liekové formy, farmakológia
  Špecifikácia:
  princípy, mechanizmus, účinky pôsobenia liečiva v organizme a terapeutickom použití liekov
 • stupeň EKR 4 spôsoby prípravy liekov
  Špecifikácia:
  princípy základných odborných činností, ktoré sa vykonávajú v laboratóriu prípravy liekov
 • stupeň EKR 4 zdravotnícke pomôcky
  Špecifikácia:
  charakteristika zdravotníckych pomôcok na aplikáciu liečiv, pri inkontinencii, pomôcky požívané v diagnostike, monitorovaní a liečbe diabetu, monitoringu telesnej teploty a tlaku krvi, pre kompresívnu liečbu, dezinfekciu, sterilizáciu, pomôcky pre matku a dieťa, kompenzačné zdravotnícke pomôcky, ortopedicko – protetické pomôcky, pomôcky na šitie rán, pomôcky pri poruchách sluchu a zraku a pod.
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy anatómie a fyziológie človeka - systém poznatkov o stavbe a funkcii ľudského organizmu, vývoj organizmu
 • stupeň EKR 4 diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 4 ekonomika, účtovníctvo, marketing a manažment
  Špecifikácia:
  pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v lekárni
 • stupeň EKR 4 aplikácia vedeckých poznatkov z oblasti lekárenskej praxe
  Špecifikácia:
  orientácia v odbornej literatúre a využívanie najnovších vedeckých poznatkov odboru; používanie platného liekopisu
 • stupeň EKR 4 lekárenské a laboratórne práce
  Špecifikácia:
  zvládnutie základných lekárenských a laboratórnych prác
 • stupeň EKR 4 príprava liekov
  Špecifikácia:
  individuálna príprava jednotlivých liekových foriem na základe lekárskeho predpisu a pokynov farmaceuta
 • stupeň EKR 4 výdaj voľnopredajných liekov
  Špecifikácia:
  výdaj voľnopredajných liekov, zdravotníckych potrieb, homeopatík a ostatných parafarmaceutík
 • stupeň EKR 4 kontrola liečiv a pomocných látok
  Špecifikácia:
  spolupráca pri kontrole liečiv a pomocných látok
 • stupeň EKR 4 uchovávanie liečiv, liekov
  Špecifikácia:
  uchovávanie liečiv, liekov, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 4 defektúrne práce v lekárni
  Špecifikácia:
  dopĺňanie liečiv a liekov
 • stupeň EKR 4 manipulácia s pomôckami a prístrojovou technikou v lekárni
  Špecifikácia:
  s pomôckami a prístrojovou technikou v lekárni
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom lekárne
 • stupeň EKR 4 objednávanie liečiv a liekov
  Špecifikácia:
  spolupráca pri objednávaní, preberaní a oceňovaní liečiv a liekov, sledovanie ich expirácie a doby použitia, riadenie sa Zásadami správnej lekárenskej praxe a dodržiavanie hygienického režimu
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dodržiavanie hygienických predpisov v lekárni
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie