Nutričný terapeut bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Nutričný terapeut bez špecializácie

Asistent výživy bez špecializácie vykonáva odborné pracovné činnosti v oblasti fyziologickej a liečebnej výživy, aplikuje optimálne technologické postupy pri spracovaní potravín a navrhuje vhodný spôsob stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacientov a zdravých ľudí.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08 2265 - Špecialisti na výživu a dietetiku
SK ISCO-08 2265001 - Asistent výživy bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výživy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 latinčina
  Špecifikácia:
  základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • stupeň EKR 4 atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
  Špecifikácia:
  základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
 • stupeň EKR 4 štádiá narušenia zdravia
  Špecifikácia:
  jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
 • stupeň EKR 4 patológia
  Špecifikácia:
  príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
 • stupeň EKR 4 postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach; základné a špecifické skupiny ochorení, príčiny ich vzniku a možnosti ovplyvnenia liečebných výsledkov správnym výberom potravín a vhodným technologickým spracovaním
 • stupeň EKR 4 preventívna medicína
  Špecifikácia:
  základy preventívnej medicíny pre pochopenie jednoty organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, pre pochopenie princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene výživy; špeciálne hygienické normy pre stravovacie zariadenia, normy HACCP v stravovacích zariadeniach
 • stupeň EKR 4 zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu, ich využitie vo výžive zdravého a chorého človeka
 • stupeň EKR 4 technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
  Špecifikácia:
  technológia spracovania, skladovania, distribúcie, požiadavky na epidemiologickú bezpečnosť potravín
 • stupeň EKR 4 zložky výživy
  Špecifikácia:
  metabolizmus jednotlivých živín; význam mikronutrientov vo výžive (v prevencii a v liečbe); hodnotenie a výpočet energetickej a biologickej hodnoty potravín (možná náhrada/zamieňanie potravín); podstata trávenia a vstrebávania, poruchy resorbcie jednotlivých zložiek
 • stupeň EKR 4 výživové potreby a normy špecifických skupín obyvateľstva
  Špecifikácia:
  výživové potreby a normy pre deti, mládež, pracujúcich, dôchodcov, športovcov a pod.
 • stupeň EKR 4 civilizačné ochorenia
  Špecifikácia:
  príčiny vzniku civilizačných chorôb a ďalších ochorení, možnosti ich predchádzania správnou výživou na základe najnovších poznatkov medicínskej vedy
 • stupeň EKR 4 štandardizované diétne postupy
  Špecifikácia:
  základné a špeciálne diétne postupy
 • stupeň EKR 4 organizácia stravovacej prevádzky v zdravotníckom zariadení
  Špecifikácia:
  základné princípy organizácie stravovacej prevádzky a ošetrujúcej jednotky vo vzťahu k novým trendom vo výžive a organizácii zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 4 zásady organizácie zdravotníctva
  Špecifikácia:
  princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 anatómia a fyziológia človeka
  Špecifikácia:
  základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
 • stupeň EKR 4 bio-psycho-sociálne potreby pacienta/klienta
  Špecifikácia:
  bio-psycho-sociálne potreby chorých, rýchle a presné reagovanie na zmeny v zdravotnom stave a vysvetlenie vhodných opatrení v stravovaní zdravého a chorého človeka
 • stupeň EKR 4 ekonomika, účtovníctvo, marketing a manažment v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu stravovania v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 pozorovanie pacientov/klientov
  Špecifikácia:
  na základe zistení z pozorovania chorých, rýchle a presné reagovanie na zmeny v ich zdravotnom stave a vykonanie vhodných opatrení v stravovaní a výžive
 • stupeň EKR 4 príprava diétnych pokrmov
  Špecifikácia:
  príprava jednotlivých diétnych pokrmov pre zdravého a chorého človeka; organizácia práce kolektívu stravovacej prevádzky zdravotníckeho zariadenia
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dodržiavanie hygienických predpisov v súvislosti s nákupom a skladovaním potravín, manipuláciou pri príprave, podávaní stravy a uchovávaní vzoriek stravy v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 4 aplikácia optimálnych technologických postupov pri spracovaní potravín v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  využívanie optimálnych technologických postupov v príprave jednotlivých diétnych pokrmov pre zdravého a chorého človeka
 • stupeň EKR 4 navrhnutie spôsobu správneho stravovania
  Špecifikácia:
  navrhnutie spôsobu správneho stravovania s cieľom zlepšenia zdravotného stavu a motivovanie pacienta/klienta k zmene v stravovacích návykoch
 • stupeň EKR 4 zostavenie optimálneho jedálneho lístka
  Špecifikácia:
  zostavenie optimálneho jedálneho lístka pre pacienta/ klienta s výpočtami energetickej a biologickej hodnoty
 • stupeň EKR 4 aplikácia vedeckých poznatkov z oblasti fyziologickej a liečebnej výživy
 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom pre stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie administratívnych činností
  Špecifikácia:
  vedenie dokumentácie a vykonávanie administratívnych prác súvisiacich so stravovaním a prevádzkou pracoviska v zdravotníckom zariadení, zabezpečovanie prác súvisiacich s materiálno-technickým vybavením pracoviska a jeho inventarizáciou
 • stupeň EKR 4 poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie