Kardiochirurg

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kardiochirurg Kardiochirurg vykonáva vysoko špecializované pracovné činnosti pri chirurgickej liečbe vrodených a získaných chorobách srdca a veľkých ciev, ochorení perikardu, úrazov srdca a veľkých ciev, anomálií oblúka aorty, chlopňových chýb srdca. Vykonáva aj transplantácie srdca, aneuryzmy, ľavostranný a pravostranný bypass a pod. Taktiež realizuje preventívnu a diagnostickú činnosť v kardiochirurgii.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
495967/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8)
Poznámka: 1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností kardiochirurga sa získava nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo.
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností kardiochirurga sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore kardiochirurgia.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra

Poznámka: Na výkon povolania kardiochirurga sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore kardiochirurgia, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212020
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Napr. bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová (22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vykazovanie zdravotných výkonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie, špecifiká pri srdcových operáciách detí; problematika hlbokej hypotermie; problematika mimotelového obehu.
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení srdca a veľkých ciev
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Diagnostika ochorení srdca a veľkých ciev neinvazívnymi a invazívnymi metódami.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Anatómia a fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému E-zdravie
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: E-recept, e-lab., DGR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore kardiochirurgia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia vrodených a získaných ochorení a úrazov srdca a veľkých ciev ako napr.: ochorenia perikardu, anomálie oblúka aorty, ductus arteriosus apertus, coarctatio aortae, defekt predsieňového a komorového septa, stenóza pľúcnice, vrodená stenóza aortálnej chlopne, Fallotova tetralógia, atrézia pľúcnice, trikuspidálna atrézia, truncus arteriosus communis, transpozícia veľkých ciev, korigovaná transpozícia, totálna anomálna pulmonálna drenáž, vrodené anomálie koronárnych ciev, problematika jednokomorovej cirkulácie, hypoplastiky, ľavokomorový syndróm a mnohé ďalšie pomerne časté vrodené srdcové chyby;
tamponáda perikardu, exudatívna perikarditída, konstriktívna perikarditída, získané chlopňové chyby srdca, transplantácia srdca, aneuryzmy aorty, disekcia aorty po kardiochirurgických výkonoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore kardiochirurgia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Interpretácia výsledkov invazívnych a neinvazívnych vyšetrovacích metód, diagnostika ochorení srdca a ciev, diagnostika získaných a vrodených srdcových chýb, problematika hlbokej hypotermie, problematika mimotelového obehu v celom rozsahu u dospelých a detí, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Ako napr.: všeobecná chirurgia, cievna chirurgia, vnútorné lekárstvo, imunológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore kardiochirurgia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Klinický obraz vrodeých srdcových chýb, ochorenia perikardu, anomálie oblúka aorty, ductus arteriosus apertus, coarctatio aortae, defekt predsieňového a komorového septa, stenóza ľúcnice, vrodená stenóza aortálnej chlopne, Fallotova tetralógia, atrézia pľúcnice, trikuspidálna atrézia, truncus arteriosus communis, transpozícia veľkých ciev, korigovaná transpozícia, totálna anomálna pulmonálna drenáž, vrodené anomálie koronárnych ciev, problematika jednokomorovej cirkulácie, hypoplastiky, ľavokomorový syndróm a mnohé ďalšie pomerne časté vrodené srdcové chyb. Získané chyby srdca, úrazy srdca a veľkých ciev, tamponáda perikardu, exudatívna perikarditída, konstriktívna perikarditída, získané chlopňové chyby srdca, transplantácia srdca, aneuryzmy aorty, disekcia aorty po kardiochirurgických výkonoch a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a liečba bolesti
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti.
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Patofyziológia šokových stavov a princípy a metódy terapie šokových stavov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti
zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zákon č. 513/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nariadenie vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy prevencie ochorení, stavov, úrazov
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Ošetrovanie rán.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v kardiochirurgii, výživy a intenzívnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore kardiochirurgia
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Operačné postupy a metódy chirurgického riešenia vrodených a získaných ochorení a úrazov srdca a veľkých ciev.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum v špecializačnom odbore kardiochirurgia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zoznam zdravotných výkonov pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín /DRG/
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia.
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika mimo telového obehu v celom rozsahu u dospelých a detí
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Zásady farmakoterapie v kardiochirurgii.
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v kardiochirurgii
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Dodržiavať podrobnosti ustanovené vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení č. 192/2015 Z. z. napr: na príjem pacienta, ošetrovanie pacienta, postup ošetrujúceho pacienta, nakladanie z bielizňou a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
indikácia, interpretácia a aplikácia diagnostických a liečebných metód v kardiochirurgii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Operačné postupy vrodených chýb, získaných ochorení a úrazov srdca a veľkých ciev a postupy riešenia následných možných komplikácií - ako napr. implantácia kardiostimulátora, ductus arteriosus apertus, defekt predsieňového septa, defekt komorového septa, náhrada aortálnej chlopne, náhrada mitrálnej chlopne, plastika mitrálnej chlopne, náhrada trikuspidálnej chlopne, chirurgická liečba porúch rytmu, tumory srdca, operácie off pump koronárnych artérií, chirurgické riešenie disekcií a aneuryziem hrudníkovej aorty, koronárna kardiochirurgia, Fallotova tetralógia, Fontánová operácia, bidirekčná kavopulmonálna anastomóza, subaortálna membrána, koarktácia aorty, operácie perikardu, endovaskulárne operácie a pod. vrodené srdcové chyby, ochorenia perikardu, anomálie oblúka aorty, ductus arteriosus apertus, coarctatio aortae, defekt predsieňového a komorového septa, stenóza pľúcnice, vrodená stenóza aortálnej chlopne, Fallotova tetralógia, atrézia pľúcnice, trikuspidálna atrézia, truncus arteriosus communis, transpozícia veľkých ciev, korigovaná transpozícia, totálna anomálna pulmonálna drenáž, vrodené anomálie koronárnych ciev, problematika jednokomorovej cirkulácie, hypoplastiky, ľavokomorový syndróm a mnohé ďalšie pomerne časté vrodené srdcové chyby, získané chyby srdca, úrazy srdca a veľkých ciev, tamponáda perikardu, exudatívna perikarditída, konstriktívna perikarditída, získané chlopňové chyby srdca, transplantácia srdca, aneuryzmy aorty, disekcia aorty po kardiochirurgických výkonoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
revízna a posudková činnosť v kardiochirurgii
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Efektívna verbálna a neverbálna kominikácia,asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných situácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Edukácia pacienta k zmene životného štýlu po kardiochirurgických výkonoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie pracovnej diagnózy
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v kardiochirurgii
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia perfuziológie - napojenie pacienta na mimo telový obeh srdca a manažment perfúzie
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému E-zdravie v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie pacientov v kardiochirurgii
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?