Ortopéd

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Ortopéd vykonáva špecializované pracovné činnosti v prevencii, diagnostike, liečbe, posudzovaní a výskume ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva vo všetkých vekových kategóriách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ortopédia, uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212018 - Ortopéd
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
so zameraním na topografickú a funkčnú anatómiu pohybové ústrojenstvo, embryológiu a genetiku vrodených a vývojových chýb a systémových ochorení
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore ortopédia
Špecifikácia:
patofyziológia vrodených a získaných ochorení, stavov a úrazov pohybového systému všetkých vekových kategórií
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
cievna a plastická chirurgia, traumatológia, reumatoortopédia, onkoortopédia, geriatrická ortopédia, neuroortopédia, detská ortopédia, imunológia, ortopedická protetika, rádiodiagnostika, rádioterapia, nukleárna medicína a liečebná rehabilitácia
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore ortopédia
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore ortopédia
Špecifikácia:
diagnostika ochorení pohybového aparátu neinvazívnymi a invazívnymi metódami
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore ortopédia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore ortopédia
Špecifikácia:
konzervatívne neoperačné metódy a operačné postupy riešenia ochorení pohybového systému
7
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
Špecifikácia:
princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti o pacienta s ochorením alebo úrazom pohybového systému vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie v ortopédii, výživy a intenzívnej starostlivosti
7
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzová technika
Špecifikácia:
princípy a metódy ošetrenia rán a obväzové techniky; technika sadrovania, fixácií, využitia ortéz a pod.
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti
7
patofyziológia a terapia šokových stavov
Špecifikácia:
patofyziológia šokových stavov a princípy a metódy terapie šokových stavov
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy prevencie ochorení, stavov, úrazov pohybového systému
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dispenzarizácie pacientov
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore ortopédia
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie v ortopédii
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika v zdravotníctve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v ortopédii
Špecifikácia:
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód ako napr.: röntgenologických, CT, MR a angiografických vyšetrení, artrografia a vnútrokĺbová aplikácia rádionuklidov a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v ortopédii
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v ortopédii
Špecifikácia:
aplikácia terapeutických metód a postupov v ortopédii ako napr.: artroskopia kolena, ramena, inej lokality (ošetrenie meniskov a/alebo plastiky LCA a/alebo lézií chrupky a/alebo ASK synovektómie, subakromiálna dekompresia pre impingement syndróm, rekonštrukcia rotátorovej manžety, mozaikové plastiky chrupky iné), otvorená synovektómia, ošetrenie svalov a šliach (elongácie, sutury, transfery) a mäkkých častí – (dve operácie pre pes equinovarus), korekčná osteotómia na hornej alebo dolnej končatine (vrátane nohy) a artrodéza (zápästia, kĺbov ruky, členka, kĺbov nohy a iných lokalít), ošetrenie nezhubných nádorov kostí a nádorov mäkkých tkanív a nádorom podobných afekcií, implantácia cervikokapitálnej protézy (CKP), totálnej endoprotézy (TEP) bedra (kolena), zatvorená alebo miniinvazívna repozícia zlomeniny, repozícia luxácií kĺbov (rameno, AC, lakeť, ruka, bedro, koleno, členok, noha) a epifyzeolýz (aj otvorené), vrátane repozície vývojovej luxácie bedra a epifyzeolýzy hlavy femuru u detí, fixácia zlomeniny acetábula alebo pertrochanterickej zlomeniny femuru, osteosyntéza zlomeniny diafýzy (napríklad femur, humerus), osteosyntéza zlomeniny pately, členka, intraartikulárne fraktúry, ošetrenie vonkajším fixátorom (otvorenej zlomeniny, elongácie), amputácie a exartikulácie, odstránenie osteosyntetického materiálu, punkcie a instilácie do kĺbov a pod.
7
manažovanie pacientov v ortopédii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, prepustenie, preklad a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v ortopédii
7
revízna a posudková činnosť v ortopédii
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.