Imunoalergológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Imunoalergológ

Imunoalergológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a využíva poznatky všeobecnej imunológie a alergológie v liečebnej a preventívnej starostlivosti. Zaoberá sa objasňovaním etiopatogenézy (príčin) chorôb imunitného systému, určovaním správnej diagnózy, dynamickým sledovaním priebehu, liečbou a dispenzarizáciou, ako aj určovaním prognóz a odhaľovaním vrodených a získaných porúch imunitného systému.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212004 - Imunoalergológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia najmä vnútorných orgánov, lymfatického systému a telesných tekutín, neuroendokrinného imunitného systému a vrodených a získaných ochorení imunitného systému
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  ako napr.: vnútorné lekárstvo, reumatológia (autoimunitné choroby), klinická biochémia (s dôrazom na špecifické laboratórne metódy v imunoalergológii), pneumológia (alergické stavy dýchacích ciest), klinická imunológia a alergológia (s dôrazom na princípy nešpecifickej imunity, bunky zúčastňujúce sa alergickej odpovede, zápal, mediátory zápalu, zápalová odpoveď - molekulové a bunkové interakcie, akútny a chronický zápal, kmeňové bunky), imunologická tolerancia, imunitná odpoveď in vivo; princípy genetickej determinácie imunitnej odpovede; princípy imunodeficiencie - primárne a sekundárne (najmä AIDS); princípy hypersenzitívnych alergických reakcií; princípy autoimunity a autoimunitné choroby - antiinfekčná imunita, protinádorová imunita; zásady imunológie a imunogenetiky pri transplantáciách tkanív a orgánov; feto-maternálne vzťahy, imunológia tehotenstva, detského veku a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
  Špecifikácia:
  klinický obraz ako napr.: alergií; imunodeficientných stavov, imunopatologických stavov, autoimunitných ochorení a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
  Špecifikácia:
  princípy ako napr.: imunoterapie, imunomodulácie a vakcinácie a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení a ich komplikácií
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej sekundárnej a terciárnej prevencie v imunoalergológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vrodenými a získanými ochoreniami imunitného systému
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady farmakoterapie v klinickej imunológii a alergológii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení imunitného systému
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky in vivo ako napr.: kožné testy, spirometria, provokačné a elimačné testy; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie nešpecifickej imunity, fagocytóza, komplement, proteíny akútnej fázy, NK-bunky; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy na posúdenie funkcie špecifickej imunity - sérologické metódy klasické a moderné, celulárne testy, stanovenie hladín cytokínov, určovanie diferenciačných antigénov (imunofenotypizácia, imunofluorescencia); špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v alergológii - hladiny IgE, IL-4, IL-5, –L-13, test blastickej transformácie lymfocytov; špecifické imunologické a alergologické vyšetrovacie metódy v transplantačnej imunológii - sérologické, celulárne a –NA metódy a iné.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii
  Špecifikácia:
  indikácia, interpretácia, aplikácia vyšetrovacích metód v klinickej imunológii a alergológii ako napr.: kožné testy, expozičné testy, funkčné testy, špeciálne laboratórne vyšetrenia biologického materiálu a iné.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v klinickej imunológii a alergológii
  Špecifikácia:
  aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia špecifických výkonov klinickej imunológie a alergológie ako napr.: špecifická alergénová vakcinácia; farmakoterapia alergie; farmakoterapia imunodeficientných stavov; farmakoterapia autoimunitných ochorení; inhalačná terapia; terapia život ohrozujúcich imunopatologických stavov a pod. Aktívna spolupráca v transplantológii.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v klinickej imunológii a alergológii
  Špecifikácia:
  sledovanie pacientov s poruchami imunitného systému
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v imunológii a alergológii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v imunológii a alergológii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v imunológii a alergológii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie