PLC programátor

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
PLC programátor vyvíja a optimalizuje PLC softvér, programuje a oživuje automatizačné zariadenia strojov, uvádza ich do prevádzky a optimalizuje výrobné procesy. Vytvára technickú dokumentáciu k zadaným projektom, spolupracuje s konštruktérmi strojov a zariadení a poskytuje technickú podporu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Automatizačný inžinier
Programátor riadiacich systémov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08
2151020 - PLC programátor
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektrotechnickej výroby

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
manuálna zručnosť
V
matematická gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
samostatnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
elektrické stroje a prístroje
4
riadiaca technika
4
počítačom riadená výroba
4
aplikovaná informatika
4
elektrotechnika
4
PLC (Programovateľný logický automat)
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
logika programovania
4
algoritmizácia úloh
4
princípy programovania
4
programovacie jazyky
4
informatika
4
automatizácia
4
štandardy jazykov pre programovanie PLC
Špecifikácia:
IEC norma 61131-3
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technickej dokumentácii v elektrotechnike
4
údržba a opravy riadiacich obvodov, ovládacích prvkov a komponentov automatizačnej a regulačnej techniky a systémov
4
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
diagnostika porúch elektronických zariadení
4
odovzdávanie pracovných pokynov obsluhe nastavených strojov a zariadení, popr. inštruktáž obsluhy
4
uvádzanie automatizačných zariadení do prevádzky
4
optimalizácia výrobných procesov
4
programovanie (PLC) automatizačných zariadení
4
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
4
vývoj, optimalizácia a aplikácia PLC softvéru
4
testovanie riadiacich programov PLC
4
tvorba programovej dokumentácie (pre projektových pracovníkov, pre obsluhu zariadenia)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.