Hydrogeológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hydrogeológ skúma pôvod a tvorbu podzemných vôd, formy ich výskytu, rozšírenie, pohyb, režim, kvalitu a zdroje. Skúma prírodné podmienky využiteľnosti a regulácie podzemných vôd a ich vzťah k povrchovým vodám, pričom prihliada na ich chemické, fyzikálne a biologické vlastnosti a na procesy ich vzájomného pôsobenia s horninami, pôdami, plynmi a inými tekutinami.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2114 - Geológovia a geofyzici
SK ISCO-08
2114008 - Hydrogeológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, úprava a dodávka vody
Architektonické a inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy
Príslušnosť k povolaniu
Geológ (geofyzik)

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kartografia - zememeračstvo
7
geofyzika
7
geológia
7
mineralógia
7
princípy a metódy ochrany vody a monitoringu kvality vody
7
hydromechanika, hydraulika, pneumatika
7
teória pravdepodobnosti
7
štátna správa a samospráva v oblasti životného prostredia
7
softvéry pre odborné aplikácie
7
hydrológia
Špecifikácia:
Hydrológia podzemných vôd.
7
hydrochémia
7
hydrogeológia
7
zisťovanie údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
7
agrometeorológia
7
zdroje a premena energie
6
balneológia
Špecifikácia:
Základy balneológie, balneotechnika.
5

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
hydrogeologické mapovanie
Špecifikácia:
Vyvíjanie a spracovávanie geologických a účelových máp.
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
7
analýza vstupných geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických údajov
7
obsluha a starostlivosť o prístroje a zariadenia na výkon hydrogeologických činností
Špecifikácia:
Nastavovanie a obsluha prístrojovej techniky.
7
vyhodnocovanie a interpretácia výsledkov geologických, hydrogeologických, hydrochemických a kartografických prieskumov
7
spracovávanie odborných stanovísk, posudkov, expertíz a oponentúr k prieskumným prácam a výskumným úlohám v geológii, hydrogeológii, hydrológii a hydrochémii
7
praktické používanie geodetických a kartografických postupov
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz o odbornej spôsobilosti na vykonávanie geologických prác podľa zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov (§ 9)
    viac...