Krajinný inžinier

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Krajinný inžinier vykonáva analýzy a syntézy v krajine, interpretuje poznatky, plánuje a zabezpečuje opatrenia na vytvorenie environmentálne, ekonomicky, esteticky a kultúrne vyváženého krajinného priestoru vhodného na trvalo udržateľný rozvoj.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2162 - Krajinní a záhradní architekti
SK ISCO-08
2162003 - Krajinný inžinier
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu
Krajinný a záhradný architekt

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
krajinné inžinierstvo
7
mestské a územné plánovanie
7
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
7
posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
7
vodné hospodárstvo
Špecifikácia:
Princípy a metódy ochrany vodných zdrojov a ochrany urbanizovaných oblastí pred účinkami podzemných a povrchových vôd.
7
ekológia
Špecifikácia:
Základné vzťahy medzi organizmami, biotopy, krajinná ekológia, územné systémy ekologickej stability.
7
princípy a metódy ochrany prírody
Špecifikácia:
Princípy a metódy druhovej a územnej ochrany.
7
ochrana životného prostredia
7
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
7
geodézia a kataster nehnuteľností
7
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
7
krajinné plánovanie
7
princípy a metódy meliorácií a rekultivácií
7
lesné hospodárstvo
Špecifikácia:
Základy lesného hospodárstva a lesohospodárske plánovanie.
5
odpadové hospodárstvo
Špecifikácia:
Spôsoby nakladania s odpadmi, spôsoby zakladania a rekultivácie skládok, princípy a metódy zhodnocovania odpadov a ich využitia.
5
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Špecifikácia:
Základy poľnohospodárstva a agroekologické zásady, bonitácia pôdy.
5
zobrazovacie metódy a základy projektovania
5
dopravné inžinierstvo
Špecifikácia:
Základy dopravného inžinierstva.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie odborných softvérových aplikácií
Špecifikácia:
Spracovávanie a tvorba údajov v prostredí geografických informačných systémov a v databázach.
7
získavanie a spracovávanie údajov z terénneho výskumu
Špecifikácia:
Údaje o biote, biotopoch, využívaní krajiny, údaje GPS, biometrické alebo technické údaje prvkov krajiny, atď.
7
spracovávanie a posudzovanie opatrení a návrhov na riešenie problémov v oblasti ochrany prírody a krajiny
Špecifikácia:
Na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
7
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
7
spracovávanie podkladov pre manažment chránených území a programy starostlivosti o chránené územia
7
spracovávanie a posudzovanie dokumentácie na koncepčnej úrovni v územnom plánovaní, krajinnom plánovaní a spracovávanie krajinárskych štúdií
7
navrhovanie a projektovanie objektov vegetačných úprav, objektov biotechnických a ekostabilizačných opatrení a spoločných objektov projektov pozemkových úprav
7
získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov z kvalifikovaných odborných podkladov
Špecifikácia:
Kartografické podklady, podklady Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Geoportál, pozemkové podklady, lesnícke, poľnohospodárske a vodohospodárske podklady, podklady Slovenského hydrometeorologického ústavu, historické mapy a iné.
7
navrhovanie a posudzovanie koncepčných podkladov pre využívanie, revitalizáciu a tvorbu krajiny
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.