Krajinný inžinier

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Krajinný inžinier

Krajinný inžinier vykonáva analýzy a syntézy v krajine, interpretuje poznatky, plánuje a zabezpečuje opatrenia na vytvorenie environmentálne, ekonomicky, esteticky a kultúrne vyváženého krajinného priestoru vhodného na trvalo udržateľný rozvoj.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2162 - Krajinní a záhradní architekti
SK ISCO-08 2162003 - Krajinný inžinier
Divízia SK NACE Rev. 2 Vedecký výskum a vývoj
Príslušnosť k povolaniu Krajinný a záhradný architekt

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 krajinné inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 mestské a územné plánovanie
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvov stavieb, činností a technológií na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 vodné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Princípy a metódy ochrany vodných zdrojov a ochrany urbanizovaných oblastí pred účinkami podzemných a povrchových vôd.
 • stupeň EKR 7 ekológia
  Špecifikácia:
  Základné vzťahy medzi organizmami, biotopy, krajinná ekológia, územné systémy ekologickej stability.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ochrany prírody
  Špecifikácia:
  Princípy a metódy druhovej a územnej ochrany.
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
 • stupeň EKR 7 geodézia a kataster nehnuteľností
 • stupeň EKR 7 geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
 • stupeň EKR 7 krajinné plánovanie
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy meliorácií a rekultivácií
 • stupeň EKR 5 lesné hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Základy lesného hospodárstva a lesohospodárske plánovanie.
 • stupeň EKR 5 odpadové hospodárstvo
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania s odpadmi, spôsoby zakladania a rekultivácie skládok, princípy a metódy zhodnocovania odpadov a ich využitia.
 • stupeň EKR 5 spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
  Špecifikácia:
  Základy poľnohospodárstva a agroekologické zásady, bonitácia pôdy.
 • stupeň EKR 5 zobrazovacie metódy a základy projektovania
 • stupeň EKR 5 dopravné inžinierstvo
  Špecifikácia:
  Základy dopravného inžinierstva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie odborných softvérových aplikácií
  Špecifikácia:
  Spracovávanie a tvorba údajov v prostredí geografických informačných systémov a v databázach.
 • stupeň EKR 7 získavanie a spracovávanie údajov z terénneho výskumu
  Špecifikácia:
  Údaje o biote, biotopoch, využívaní krajiny, údaje GPS, biometrické alebo technické údaje prvkov krajiny, atď.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a posudzovanie opatrení a návrhov na riešenie problémov v oblasti ochrany prírody a krajiny
  Špecifikácia:
  Na štátnej, regionálnej a lokálnej úrovni.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • stupeň EKR 7 spracovávanie podkladov pre manažment chránených území a programy starostlivosti o chránené územia
 • stupeň EKR 7 spracovávanie a posudzovanie dokumentácie na koncepčnej úrovni v územnom plánovaní, krajinnom plánovaní a spracovávanie krajinárskych štúdií
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a projektovanie objektov vegetačných úprav, objektov biotechnických a ekostabilizačných opatrení a spoločných objektov projektov pozemkových úprav
 • stupeň EKR 7 získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie údajov z kvalifikovaných odborných podkladov
  Špecifikácia:
  Kartografické podklady, podklady Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a Geoportál, pozemkové podklady, lesnícke, poľnohospodárske a vodohospodárske podklady, podklady Slovenského hydrometeorologického ústavu, historické mapy a iné.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie a posudzovanie koncepčných podkladov pre využívanie, revitalizáciu a tvorbu krajiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie