Stavebný sklenár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stavebný sklenár

Stavebný sklenár vykonáva montážne sklenárske práce na stavbe vrátane prípravy a úpravy materiálu na zasklievanie v dielni. Zasklieva stavebné konštrukcie, vykonáva opravu a údržbu zasklených konštrukcií.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7125 - Sklenári a autosklári
SK ISCO-08 7125001 - Sklenár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výstavba budov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Sklenár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Technológia sklenárskych prác. Spôsoby prípravy, opracovania a manipulácie s materiálmi na sklenárske práce pri doprave, výrobe, montáži a skladovaní.
 • stupeň EKR 3 stavebné a technické výkresy
  Špecifikácia:
  Jednoduché stavebné výkresy a náčrty, výkresy sklenárskych konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné konštrukcie
  Špecifikácia:
  Hlavné časti stavebných objektov a ich konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Materiály na sklenárske práce, ich základné vlastnosti, druhy a spôsoby použitia.
 • stupeň EKR 3 pomôcky, ručné a mechanizované náradie, nástroje, stroje a zariadenia na pomocné práce na stavbe
  Špecifikácia:
  Spôsoby prípravy, použitia a údržby pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
 • stupeň EKR 3 technické normy a predpisy v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 odborná terminológia v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
  Špecifikácia:
  Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia. Zásady ochrany pri práci vo výškach.
 • stupeň EKR 3 postupy zasklievania stavebných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Pracovné postupy a technologické podmienky pri meraní sklenených, drevených a kovových materiálov pri vykonávaní sklenárskych prác, zasklievaní okien, dverí, presklených stien, výkladov a vitrín, osadzovaní izolačných skiel, práci s tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným, prípadne nepriestrelným sklom.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
  Špecifikácia:
  Čítanie technickej dokumentácie pozemných stavieb a výkresov sklenárskych konštrukcií s použitím materiálových a technických noriem. Tvorba jednoduchých stavebných náčrtov.
 • stupeň EKR 3 výpočet spotreby materiálov
  Špecifikácia:
  Na sklenárske práce.
 • stupeň EKR 3 príprava, používanie a údržba náradia, zariadení a pracovných pomôcok v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Príprava, používanie a údržba pomôcok, náradia, strojov a zariadení na sklenárske práce.
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadom v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Nakladanie so vzniknutým odpadom.
 • stupeň EKR 3 manipulácia s materiálmi na sklenárske práce a ich úprava
  Špecifikácia:
  Meranie, rezanie na presné rozmery a tvary, zabrusovanie a vŕtanie skiel a zrkadiel. Manipulácia s drevenými, kovovými alebo plastovými profilovými dielmi a tesniacimi prvkami, ich rezanie a úprava.
 • stupeň EKR 3 zasklievanie stavebných konštrukcií
  Špecifikácia:
  Zasklievanie okien, dverí, striech, presklených stien, výkladov, vitrín a fasádnych dielov rôznymi druhmi skla (izolačnými dvojsklami a trojsklami, tvrdeným alebo vrstveným bezpečnostným sklom, sklom s drôtenou vložkou, prípadne nepriestrelným sklom a pod.). Opravy a údržba zasklených konštrukcií.
 • stupeň EKR 3 inštalácia sklenených výrobkov do drevených, kovových a plastových rámov
  Špecifikácia:
  Vrátane zaklinovania a tmelenia.
 • stupeň EKR 3 montáž celosklenených dverí a prepážok z tvrdeného aj bezpečnostného skla a príslušného kovania
 • stupeň EKR 3 odstraňovanie a výmena tabuľových skiel a zrkadiel
 • stupeň EKR 3 rezanie a lepenie bezpečnostných a protislnečných fólií na sklo
 • stupeň EKR 3 rámovanie a paspartovanie obrazov vrátane ich zasklievania
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Vrátane dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výškach.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie