Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon). Autorizovaný inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb rieši jednotlivé technológie stavebných procesov, vrátane druhov stavebných materiálov a výrobkov, ich vlastnosti a použitie pri návrhu konštrukcií jednotlivých druhov inžinierskych stavieb, aplikuje jednotlivé technológie stavebných procesov a vhodné stavebné materiály a výrobky pri návrhu konštrukcií jednotlivých druhov inžinierskych stavieb. Charakterizuje zásady navrhovania technických, technologických a energetických zariadení pri jednotlivých druhoch inžinierskych stavieb a ich konštrukcií so zabezpečením požiadaviek na požiarnu ochranu stavieb. Vypracováva všetky stupne projektovej dokumentácie - dokumentáciu umiestňovania inžinierskych stavieb, príslušnú časť územnoplánovac...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
495952/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Autorizačné osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (§ 3 ods. 3)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odborná prax v trvaní troch rokov vykonaná po skončení vzdelávania pod dohľadom architekta alebo inžiniera alebo v rámci ich ateliéru alebo kancelárie. Preukazuje sa záznamníkom o odbornej praxi.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

ISCO-08
2142
SK ISCO-08
2142017
ESCO
428
SK NACE Rev. 2
F42,F43
CPA 2015
F42,F43
Príslušnosť k povolaniu
2142017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy určovania množstva stavebného materiálu a pracovnej sily potrebnej na výstavbu stavebného diela
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inžinierske siete a ich fungovanie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné technológie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie cestného staviteľstva
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zhotovovania nosných drevených a kovových konštrukcií stien suchých stavieb vrátane ich napájania na nadväzujúce stavebné konštrukcie
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Budúca
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová (13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v stavebníctve
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technickej dokumentácii a normách, používanie tejto dokumentácie pri práci na elektrotechnických a elektronických zariadeniach
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v technických normách súvisiacich s vlastnosťami a skúšaním stavebných materiálov
Príznak: Sektorová (9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová (21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v stavebníctve
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v online digitálnych knižniciach a vyhľadávaní konštrukčných prvkov pomocou BIM metódy
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Budúca
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola miesta a spôsobu uloženia, uskladnenia a ochrany stavebných materiálov a výrobkov, stavebných mechanizmov a zariadení na stavenisku
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov pri realizácii stavieb
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za dodržiavanie schválených termínov a rozpočtov
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri dodávkach v rámci stavieb
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie skúšok a meraní mechanických, fyzikálnych, poprípade chemických vlastností surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov na stavbu
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Budúca
7
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priebehu technických a technologických skúšok stavebných materiálov a polotovarov, častí stavieb a pod.
Príznak: Sektorová (14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?