Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič vykonáva tepelné spracovanie kovov žíhaním, kalením, nitrocementovaním, popúšťaním, nitridovaním, cementovaním a normalizačným žíhaním v plynových a elektrických peciach rôznych druhov alebo s použitím vysokofrekvenčného, prípadne strednofrekvenčného ohrevu. Vyberá a pripravuje vstupný materiál a príslušenstvo zariadení, nástrojov a pomocného materiálu potrebného k tepelnému spracovaniu podľa príslušnej technickej dokumentácie. Riadi, monitoruje, kontroluje automatizované procesy tepelného spracovania kovov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Pracovník kaliarne
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08
8122999 - Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu
Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
technická gramotnosť
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
4
technológia výroby ocele
4
zásady BOZP a PO
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
4
technické parametre strojárskych výrobkov
3
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
3
základy strojárenstva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
4
vykonávanie nenáročných operácii tepelného spracovania kovov
4
obsluha zariadení zaisťujúcich odsun a prísun do pece
4
obsluha, riadenie, zabezpečovanie a kontrola prevádzky výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení s rôznym stupňom mechanizácie a automatizácie a ich doplnkových (napr. dopravných) zariadení, používaných v rôznych výrobných odvetviach
3
výber vhodného kaliaceho režimu pre konkrétny materiál a nastavenie kaliaceho zariadenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.