Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič

Pracovník tepelného spracovania kovov, kalič vykonáva tepelné spracovanie kovov žíhaním, kalením, nitrocementovaním, popúšťaním, nitridovaním, cementovaním a normalizačným žíhaním v plynových a elektrických peciach rôznych druhov alebo s použitím vysokofrekvenčného, prípadne strednofrekvenčného ohrevu. Vyberá a pripravuje vstupný materiál a príslušenstvo zariadení, nástrojov a pomocného materiálu potrebného k tepelnému spracovaniu podľa príslušnej technickej dokumentácie. Riadi, monitoruje, kontroluje automatizované procesy tepelného spracovania kovov.

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Pracovník kaliarne
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08 8122999 - Operátor zariadenia na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 vlastnosti kovových materiálov a zliatin
 • stupeň EKR 4 technológia výroby ocele
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 4 technológia tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia, návody a schémy v strojárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 technické parametre strojárskych výrobkov
 • stupeň EKR 3 zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s chemickými látkami a jedmi
 • stupeň EKR 3 základy strojárenstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení na ohrev a ochladzovanie polotovarov a výrobkov pri tepelnom a chemicko-tepelnom spracovaní
 • stupeň EKR 4 vykonávanie nenáročných operácii tepelného spracovania kovov
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení zaisťujúcich odsun a prísun do pece
 • stupeň EKR 3 obsluha, riadenie, zabezpečovanie a kontrola prevádzky výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení s rôznym stupňom mechanizácie a automatizácie a ich doplnkových (napr. dopravných) zariadení, používaných v rôznych výrobných odvetviach
 • stupeň EKR 4 výber vhodného kaliaceho režimu pre konkrétny materiál a nastavenie kaliaceho zariadenia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie