Lekár samosprávneho kraja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár samosprávneho kraja

Lekár samosprávneho kraja zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v kraji, vydáva povolenia a iné rozhodnutia v oblasti zdravotníctva a schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Alternatívne názvy Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212074 - Lekár samosprávneho kraja
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
  Špecifikácia:
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 7 samospráva v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 regionálna zdravotná politika
 • stupeň EKR 7 postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe a samospráve a v oblasti vybavovania sťažností.
 • stupeň EKR 7 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravoníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti lekára samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
 • stupeň EKR 7 registrácia a kontrola žiadostí na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti zdravotníckej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky
 • stupeň EKR 7 zriaďovanie etických komisií
 • stupeň EKR 7 preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 komunikácia s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 určovanie rozsahu zdravotného obvodu
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie a potvrdzovanie ordinačných hodín pre zdravotníckej zariadenia poskytujúce ambulantnú starostlivosť
 • stupeň EKR 7 kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie