Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia

Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje úlohy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu podľa osobitných právnych predpisov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Céočkár
Ceoman
Odborný pracovník v oblasti civilnej ochrany
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3359 - Odborní pracovníci verejnej správy inde neuvedení
SK ISCO-08 3359003 - Odborný pracovník civilnej ochrany a krízového riadenia
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník verejnej správy

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 záchranárstvo
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy na úseku riadenia štátu v krízových situáciách
 • stupeň EKR 6 základná štruktúra informačného systému civilnej ochrany, varovné signály
 • stupeň EKR 6 pôsobenie nebezpečných látok
 • stupeň EKR 6 plán ochrany obyvateľstva
 • stupeň EKR 6 úlohy civilnej ochrany v štátnej správe, samospráve a právnických osôb
 • stupeň EKR 6 individuálna ochrana obyvateľstva
 • stupeň EKR 6 záchranné práce pri hrozbe, vzniku alebo po vzniku mimoriadnej udalosti
 • stupeň EKR 6 kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 mimoriadna situácia, mimoriadna udalosť a ohrozenie, ich vzájomné súvislosti
 • stupeň EKR 6 príprava na civilnú ochranu obyvateľstva, jej úlohy a opatrenia
 • stupeň EKR 6 jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
 • stupeň EKR 6 spolupráca so subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom územnom obvode

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 preventívno-výchovná a propagačná činnosť v civilnej ochrane
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie a realizácia servisu a údržby stálych úkrytov civilnej ochrany a ich technických zariadení, materiálov technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie plánu údržby a opráv úkrytov civilnej ochrany a technických zariadení v úkrytoch
 • stupeň EKR 6 vypracovanie dokumentácie pre výdaj prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) obyvateľstvu
 • stupeň EKR 6 uskladňovanie a ošetrovanie materiálu civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva
 • stupeň EKR 6 výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu
 • stupeň EKR 6 vedenie evidencie prostriedkov civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 vypracovanie podkladov do plánu evakuácie obyvateľstva a vypracovanie podkladov do metodiky činnosti evakuačnej komisie obce, evakuačného strediska a evakuačného zberného miesta
 • stupeň EKR 6 kontrola plnenia povinností subjektov civilnej ochrany a spolupráca s verejnoprávnymi inštitúciami
 • stupeň EKR 6 prerokúvanie územných plánov obcí a zón v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 vedenie agendy utajovaných písomností
 • stupeň EKR 6 vypracovanie podkladov do systému vyrozumenia a varovania obyvateľstva
  Špecifikácia:
  vyrozumenie členov krízového štábu, vyrozumenie jednotiek civilnej ochrany
 • stupeň EKR 6 vypracovanie informačných a grafických podkladov do plánu ochrany obyvateľstva
  Špecifikácia:
  prehľad zdrojov ohrozenia a prehľad nebezpečných látok
 • stupeň EKR 6 vypracovávanie dokumentácie krízového štábu
  Špecifikácia:
  štatút krízového štábu, menovacie dekréty, metodika činnosti krízového štábu, plán vyrozumenia a spojenia členov krízového štábu, záznamník prijatých a odoslaných správ
 • stupeň EKR 6 vypracovanie návrhov opatrení na riešenie úloh v rámci hospodársko-mobilizačných príprav
 • stupeň EKR 6 vyhotovovanie zápisov zo zasadnutí krízového štábu
  Špecifikácia:
  poskytovanie výpisov určeným orgánom, organizáciám a iným dôležitým subjektom z hľadiska príprav na obranu mimo času vojny a vojnového stavu a v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
 • stupeň EKR 6 riadenie, koordinovanie a kontrola činností obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie
 • stupeň EKR 6 vypracovanie a aktualizácia krízového plánu
  Špecifikácia:
  pre prípad mimoriadnych a krízových situácií mimo času vojny a stavu po vyhlásení krízových situácií v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a pre obdobie bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného núdzového stavu
 • stupeň EKR 6 konanie vo veciach správnych deliktov a priestupkov
  Špecifikácia:
  podľa § 31 a § 32 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktorým môže byť uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
 • stupeň EKR 6 vedenie evidencie nehnuteľností a vecných prostriedkov, ktoré môžu plniť úlohy obrany štátu
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie doručovateľov pre doručovanie povolávacích rozkazov a rozhodnutí okresného úradu
 • stupeň EKR 6 vedenie evidencie fyzických osôb, ktorým môže byť uložená v krízovom stave pracovná povinnosť
 • stupeň EKR 6 priebežné vedenie zoznamu osôb, ktorí sa v období krízovej situácie nachádzajú na území obce a odovzdávanie týchto zoznamov krízovému štábu okresného úradu
  Špecifikácia:
  ide o osoby, ktoré nemajú v obci trvalý pobyt, ale sa tam nachádzajú (dovolenkári, na návšteve u príbuzných, príp. evakuovaní ľudia z iných obcí, miest a priestorov)
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie prevádzky úkrytov civilnej ochrany
  Špecifikácia:
  zabezpečovanie kontroly, údržby a jednoduchých opráv technických zariadení a ich technologického vybavenia
 • stupeň EKR 6 rozhodovanie o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení a vykonávanie ich kontroly
  Špecifikácia:
  § 3 písm. o) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 vypracovanie príkazov, informácií o mimoriadnej udalosti, návrhov na vyhlasovanie mimoriadnej situácie, resp. návrhov na jej odvolanie
 • stupeň EKR 6 spracovanie a aktualizovanie informácií potrebných na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
  Špecifikácia:
  § 39 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 18a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie