Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Technológ keramickej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141044 - Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
fyzická zdatnosť
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
Špecifikácia:
Spracovateľské vlastnosti, plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
7
keramické, kameninové, porcelánové črepové hmoty a glazúry
Špecifikácia:
Vlastnosti, pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.
7
chyby vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Mechanizmus vzniku chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
7
keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
Špecifikácia:
Receptúry a ich korekcie.
7
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
7
chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Spôsoby posúdenia a vyhodnocovania surovín.
7
keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
Špecifikácia:
Spôsoby, postupy, stroje a zariadenia pri príprave keramickej hmoty pre výrobu keramiky, kameniny a porcelánu.
7
postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
Špecifikácia:
Fázy výpalu.
7
metódy a postupy odberu a spracovania vzoriek
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
laboratórne práce a merania
Špecifikácia:
Práca s laboratórnym vybavením, racionálny rozbor, chemický rozbor, stanovenie hustoty, viskozity, pevnosti keramických hmôt a glazúr.
7
korekcie vo výrobnom procese pri výskyte chybných výrobkov
Špecifikácia:
Zmeny vo výrobnom procese pri výskyte chýb vyskytujúcich sa na výrobkoch, úprava keramickej hmoty, glazúry, vypaľovacej krivky.
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
vedenie záznamov a dokumentácie
Špecifikácia:
Vedenie laboratórnych záznamov a dokumentácie o výsledkoch rozborov, skúšok a meraní. Technickej a výkresovej dokumentácie.
7
korekcie v príprave keramických hmôt a glazúr
Špecifikácia:
Aplikácia zmien pri príprave keramickej hmoty a glazúry tak, aby sa dosiahli ich optimálne technologické vlastnosti.
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
7
stanovenie kriviek výpalu rôznych hmôt a glazúr
7
príprava podkladov pre cenové kalkulácie
7
stanovenie technologických postupov
Špecifikácia:
Dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov, kontrola výrobkov v priebehu výroby, posúdenie kvality finálnych výrobkov.
7
stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
Špecifikácia:
Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.
7
riešenie technológie s ohľadom na životné prostredie
Špecifikácia:
Ekologické spracovanie odpadu, zabezpečenie životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
7
stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
Špecifikácia:
Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.