Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu

Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu stanovuje jednotlivé technologické postupy a zabezpečuje časti technologickej prípravy pri výrobe keramiky, kameniny a porcelánu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Technológ keramickej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141044 - Špecialista technológ keramiky, kameniny a porcelánu
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Špecialista výroby stavebných, keramických, žiaruvzdorných materiálov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 reologické vlastnosti keramických, kameninových a porcelánových hmôt
  Špecifikácia:
  Spracovateľské vlastnosti, plasticita, viskozita, hustota keramických, kameninových a porcelánových hmôt.
 • stupeň EKR 7 keramické, kameninové, porcelánové črepové hmoty a glazúry
  Špecifikácia:
  Vlastnosti, pórovitosť, pevnosť v lome, koeficient tepelnej rozťažnosti.
 • stupeň EKR 7 chyby vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Mechanizmus vzniku chýb, prednostná textúra, vpichy, nesúlad koeficientu tepelnej rozťažnosti črepu a glazúry.
 • stupeň EKR 7 keramické, kameninové, porcelánové hmoty a glazúry
  Špecifikácia:
  Receptúry a ich korekcie.
 • stupeň EKR 7 systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe keramiky, kameniny a porcelánu
 • stupeň EKR 7 chemické a mineralogické zloženie surovín na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Spôsoby posúdenia a vyhodnocovania surovín.
 • stupeň EKR 7 keramické hmoty na výrobu keramiky, kameniny a porcelánu
  Špecifikácia:
  Spôsoby, postupy, stroje a zariadenia pri príprave keramickej hmoty pre výrobu keramiky, kameniny a porcelánu.
 • stupeň EKR 7 postupy výpalu keramických, kameninových a porcelánových hmôt a glazúr
  Špecifikácia:
  Fázy výpalu.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy odberu a spracovania vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 laboratórne práce a merania
  Špecifikácia:
  Práca s laboratórnym vybavením, racionálny rozbor, chemický rozbor, stanovenie hustoty, viskozity, pevnosti keramických hmôt a glazúr.
 • stupeň EKR 7 korekcie vo výrobnom procese pri výskyte chybných výrobkov
  Špecifikácia:
  Zmeny vo výrobnom procese pri výskyte chýb vyskytujúcich sa na výrobkoch, úprava keramickej hmoty, glazúry, vypaľovacej krivky.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 vedenie záznamov a dokumentácie
  Špecifikácia:
  Vedenie laboratórnych záznamov a dokumentácie o výsledkoch rozborov, skúšok a meraní. Technickej a výkresovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 7 korekcie v príprave keramických hmôt a glazúr
  Špecifikácia:
  Aplikácia zmien pri príprave keramickej hmoty a glazúry tak, aby sa dosiahli ich optimálne technologické vlastnosti.
 • stupeň EKR 7 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 7 stanovenie kriviek výpalu rôznych hmôt a glazúr
 • stupeň EKR 7 príprava podkladov pre cenové kalkulácie
 • stupeň EKR 7 stanovenie technologických postupov
  Špecifikácia:
  Dohľad nad dodržiavaním stanovených technologických postupov, kontrola výrobkov v priebehu výroby, posúdenie kvality finálnych výrobkov.
 • stupeň EKR 7 stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.
 • stupeň EKR 7 riešenie technológie s ohľadom na životné prostredie
  Špecifikácia:
  Ekologické spracovanie odpadu, zabezpečenie životného prostredia pri použití škodlivých materiálov.
 • stupeň EKR 7 stanovenie vhodnej metódy a postupu odberu a spracovania vzoriek v konkrétnych podmienkach výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie priebehu laboratórnych skúšok a vyhodnocovanie rozborov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie