Technik výroby žiaruvzdorných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik výroby žiaruvzdorných materiálov organizuje, riadi a kontroluje prevádzku v súčinnosti s inými útvarmi. Metodicky riadi, pripravuje podklady pre zavedenie nových postupov, sleduje trendy vo výrobe žiaruvzdorných materiálov a pod. Kontroluje dodržiavanie technologických postupov v zmysle EN STN, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Hlavný majster vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Manažér výroby žiaruvzdorných materiálov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
viac...
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119036 - Technik výroby žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
manuálna zručnosť
E
prezentovanie
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu žiaruvzdorných materiálov a ich vlastnosti
4
druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
4
technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
4
ekonomika a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
manažment pre majstrov
4
postupy a metódy vedenia porád
4
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
3
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
2
systémy odmeňovania
2
úpravárenské procesy
4
dopravné stroje a zariadenia pri úprave surovín
4
stroje a zariadenia na výrobu žiaruvzdorných materiálov
4
pracovnoprávne predpisy v oblasti personalistiky a odmeňovania
Špecifikácia:
Mzdy, platy, zaraďovanie zamestnancov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovanie podkladov na hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
4
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
kontrola plnenia operatívnych plánov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
posudzovanie vzhľadu, tvaru, rozmeru a povrchu žiaruvzdorných materiálov
4
kontrola vstupných surovín vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
spracovanie podkladov na tvorbu koncepcií rozvoja výroby žiaruvzdorných materiálov
4
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3
optimalizácia výrobných procesov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
3
riadenie autonómnej údržby
4
nastavovanie systému kontroly kvality vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
2
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
plánovanie potreby náhradných dielov vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
4
vypracovanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie výroby žiaruvzdorných materiálov
4
orientácia v pracovnoprávnych predpisoch v oblasti personalistiky a odmeňovania
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.