Technik výroby stavebných materiálov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik výroby stavebných materiálov kontroluje výrobu stavebných hmôt, zmesí a výrobkov podľa výrobného plánu. Má dohľad nad dodržiavaním technologických postupov a technologickej disciplíny. Zaisťuje plynulosť a rovnomernosť výroby stavebných materiálov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy
Inžinier výroby stavebných hmôt a materiálov
Technológ výroby stavebných materiálov, zmesí a hmôt
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08
3119035 - Technik výroby stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu
Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
suroviny na výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Poznanie základných fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných hmôt, surovín a materiálov.
4
stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
Špecifikácia:
Kontrola prevádzkových skúšok a meranie mechanických, fyzikálnych, prípadne chemických vlastností surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov na stavby.
4
normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
Špecifikácia:
Orientácia v STN v stavebníctve, stanovenie a kontrola kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov.
4
základné stavebné technológie
Špecifikácia:
Poznanie stavebných technológií, technológie stavebných a pozemných prác.
4
žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
Špecifikácia:
Poznanie vlastností a možností aplikácie materiálov.
4
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Špecifikácia:
Poznanie základných vlastností stavebných materiálov a ich aplikácie.
4
technické špecifikácie pre stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
Špecifikácia:
Poznanie základných špecifikácii stavebných technológií.
4
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Špecifikácia:
Poznanie statiky a dynamiky stavebných konštrukcií, spôsoby ich bezpečného zabezpečenia.
4
bezpečnosť v stavebníctve
Špecifikácia:
Používanie pri práci základné zásady a predpisy BOZP a PO v stavebníctve.
4
stavebníctvo
Špecifikácia:
Technológia aplikácie stavebných izolácií. Poznanie možností aplikácií tepelno-izolačných materiálov v kombinácii so stavebnými materiálmi v stavebníctve.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce na pracoviskách
Špecifikácia:
Stanovanie a kontrola výrobných plánov. Zostavovanie operatívnych plánov výroby. Riadenie priebehu a náväznosti výroby vrátane plynulosti dodávok materiálu.
4
obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Riešenie organizačných a prevádzkových problémov výroby stavebných materiálov.
4
riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Špecifikácia:
Kontrola vedenia bezpečnostnej a požiarnej dokumentácie. Riadenie výrobnej dokumentácie.
4
zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
Špecifikácia:
Iniciovanie certifikácie výrobku pred nábehom výroby nových stavebných hmôt, zmesí a výrobkov.
4
regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
Špecifikácia:
Regulácia dodávok vstupných materiálov na zabezpečenie plynulosti výroby.
4
nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
Špecifikácia:
Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby stavebných materiálov a finálnych výrobkov v zmysle noriem kvality ISO.
4
identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Špecifikácia:
Poznanie predpisov BOZP a PO a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
4
riadenie a organizácia autonómnej údržby
Špecifikácia:
Spolupráca s manažérom údržby pri zostavovaní plánov údržby.
4
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Špecifikácia:
Regulovanie plynulosti a náväznosti výroby v rámci obsluhy a údržby strojov a zariadení.
4
vyplňovanie a vedenie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie a evidencie výrobných procesov, používaných prostriedkov a zariadení a pod.
Špecifikácia:
Vedenie a vyhodnocovanie prevádzkových údajov v databáze v xls, prípadne ich prezentácia v ppt.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.