Technik výroby stavebných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik výroby stavebných materiálov

Technik výroby stavebných materiálov kontroluje výrobu stavebných hmôt, zmesí a výrobkov podľa výrobného plánu. Má dohľad nad dodržiavaním technologických postupov a technologickej disciplíny. Zaisťuje plynulosť a rovnomernosť výroby stavebných materiálov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Inžinier výroby stavebných hmôt a materiálov
Technológ výroby stavebných materiálov, zmesí a hmôt
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3119 - Technici vo fyzikálnych, technických vedách a doprave inde neuvedení
SK ISCO-08 3119035 - Technik výroby stavebných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Inžinierske stavby
Špecializované stavebné práce
Príslušnosť k povolaniu Technik sklárskej, keramickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 suroviny na výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných fyzikálnych a mechanických vlastností stavebných hmôt, surovín a materiálov.
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia pre stavebné práce a ich obsluha - podľa konkrétnej špecializácie
  Špecifikácia:
  Kontrola prevádzkových skúšok a meranie mechanických, fyzikálnych, prípadne chemických vlastností surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov na stavby.
 • stupeň EKR 4 normy EN STN pre výrobu stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Orientácia v STN v stavebníctve, stanovenie a kontrola kvalitatívnych vlastností stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 základné stavebné technológie
  Špecifikácia:
  Poznanie stavebných technológií, technológie stavebných a pozemných prác.
 • stupeň EKR 4 žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
  Špecifikácia:
  Poznanie vlastností a možností aplikácie materiálov.
 • stupeň EKR 4 stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
  Špecifikácia:
  Poznanie základných vlastností stavebných materiálov a ich aplikácie.
 • stupeň EKR 4 technické špecifikácie pre stavebné technológie a výrobu stavebných výrobkov
  Špecifikácia:
  Poznanie základných špecifikácii stavebných technológií.
 • stupeň EKR 4 stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
  Špecifikácia:
  Poznanie statiky a dynamiky stavebných konštrukcií, spôsoby ich bezpečného zabezpečenia.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Používanie pri práci základné zásady a predpisy BOZP a PO v stavebníctve.
 • stupeň EKR 4 stavebníctvo
  Špecifikácia:
  Technológia aplikácie stavebných izolácií. Poznanie možností aplikácií tepelno-izolačných materiálov v kombinácii so stavebnými materiálmi v stavebníctve.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 spolupráca pri zavádzaní noriem spotreby práce na pracoviskách
  Špecifikácia:
  Stanovanie a kontrola výrobných plánov. Zostavovanie operatívnych plánov výroby. Riadenie priebehu a náväznosti výroby vrátane plynulosti dodávok materiálu.
 • stupeň EKR 4 obsluha poloautomatických strojov a liniek vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Riešenie organizačných a prevádzkových problémov výroby stavebných materiálov.
 • stupeň EKR 4 riadenie komplexných technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
  Špecifikácia:
  Kontrola vedenia bezpečnostnej a požiarnej dokumentácie. Riadenie výrobnej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 zadávanie výrobkov na certifikáciu do nezávislých skúšobní
  Špecifikácia:
  Iniciovanie certifikácie výrobku pred nábehom výroby nových stavebných hmôt, zmesí a výrobkov.
 • stupeň EKR 4 regulácia množstva suroviny dodávaného na strojno-technologické zariadenie
  Špecifikácia:
  Regulácia dodávok vstupných materiálov na zabezpečenie plynulosti výroby.
 • stupeň EKR 4 nastavenie systému kontroly kvality vo výrobe stavebných materiálov
  Špecifikácia:
  Kontrola a hodnotenie kvality vstupných surovín, samotného procesu výroby stavebných materiálov a finálnych výrobkov v zmysle noriem kvality ISO.
 • stupeň EKR 4 identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
  Špecifikácia:
  Poznanie predpisov BOZP a PO a používanie osobných ochranných pracovných pomôcok pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z.
 • stupeň EKR 4 riadenie a organizácia autonómnej údržby
  Špecifikácia:
  Spolupráca s manažérom údržby pri zostavovaní plánov údržby.
 • stupeň EKR 4 obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
  Špecifikácia:
  Regulovanie plynulosti a náväznosti výroby v rámci obsluhy a údržby strojov a zariadení.
 • stupeň EKR 4 vyplňovanie a vedenie príslušnej prevádzkovej a technickej dokumentácie a evidencie výrobných procesov, používaných prostriedkov a zariadení a pod.
  Špecifikácia:
  Vedenie a vyhodnocovanie prevádzkových údajov v databáze v xls, prípadne ich prezentácia v ppt.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie