Farmaceut samosprávneho kraja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceut samosprávneho kraja

Farmaceut samosprávneho kraja koordinuje a odborne usmerňuje činnosť na úseku humánnej farmácie a vydáva povolenia na činnosť verejnej lekárne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Alternatívne názvy Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:

ISCO-08 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08 2262009 - Farmaceut samosprávneho kraja
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Farmaceut špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 samospráva v oblasti prevádzkovania verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 7 právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti lekárenskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
  Špecifikácia:
  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa farmácie a lekárenstva
  Špecifikácia:
  legislatíva lekárenskej starostlivosti a právne normy v oblasti humánnej farmácie
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe a samospráve a v oblasti vybavovania sťažností

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
 • stupeň EKR 7 kontrola stavu zásob z hľadiska dodržiavania noriem zásob liečiv a zdravotníckych prostriedkov v zdravotníckych zriadeniach
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie podkladov v oblasti lekárenskej starostlivosti na území samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie agendy súvisiacej s činnosťou verejných lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok na území samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 analýza efektívnosti a nákladov na zdravotnú starostlivosť a spotrebu liekov, využitia zdravotníckych zariadení a pod. v rámci zdravotnej starostlivosti, spadajúcej do kompetencie úradu samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 kontrola poskytovania lekárenskej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 schvaľovanie prevádzkového času verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • stupeň EKR 7 organizácia pohotovostných služieb vo verejných lekárňach
 • stupeň EKR 7 vydávanie záväzných opatrení na odstraňovanie nedostatkov zistených pri kontrole
 • stupeň EKR 7 poskytovanie informácií o nedostatkoch v kvalite liekov, zdravotníckych pomôcok, pozastavení registrácie liekov a stiahnutí liekov z obehu
 • stupeň EKR 7 riešenie podnetov a sťažností na úseku humánnej farmácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie