Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov

Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov vyrába a opravuje formy na výrobu žiaruvzdorných materiálov podľa technickej dokumentácie. Zostavuje ich, lícuje, odskúšava a uvádza do výroby, Obsluhuje a zoraďuje kovoobrábacie stroje, CNC stroje a nekonvenčné kovoobrábacie stroje (páliace stroje, elektroiskrové obrábacie stroje a pod.). Upravuje tvary a povrchy, brúsi, leští zložité tvary foriem s vysokými požiadavkami na kvalitu povrchu. Zhotovuje prototypové formy podľa požiadavky zákazníka na špeciálny sortiment.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Formár - nástrojár
Kovoobrábač - formár
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 7314 - Výrobcovia keramiky a hrnčiari
SK ISCO-08 7314004 - Formár vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Formár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 technológia výroby foriem pre výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 poloautomatické stroje a linky vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 druhy žiaruvzdorných materiálov, výrobkov a ich vlastnosti
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia vo výrobe žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 4 technológia obrábania kovov
 • stupeň EKR 4 technológia opráv a nastavovania výrobných strojov a liniek
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 číslicovo riadené výrobné stroje a pružné výrobné systémy
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
  Špecifikácia:
  Technológia povrchových úprav foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov.
 • stupeň EKR 4 obrábacie stroje a zariadenia na rytie a gravírovanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 obsluha konvenčných vŕtačiek a súradnicových vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 4 strojové rytie písmen, číslic, značiek, stupníc, ornamentov a pod. na pantografických frézkach podľa šablón a na cnc frézkach a podľa dodaného programu
  Špecifikácia:
  Na pantografických frézkach podľa šablón a na CNC frézkach a podľa dodaného programu
 • stupeň EKR 4 čítanie výkresovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 obsluha cnc sústruhov, frézok a vyvrtávačiek
 • stupeň EKR 4 obsluha lisovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok brúsenia
 • stupeň EKR 4 ručné obrábanie a spracovávanie kovových materiálov a plastov (napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.)
  Špecifikácia:
  Napr. rezaním, strihaním, pílením, vŕtaním, brúsením, ohýbaním a pod.
 • stupeň EKR 4 obsluha cnc brúsok
 • stupeň EKR 4 prerysovanie súčastí a dielov podľa výkresovej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 oprava foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 ustavovanie a nastavovanie foriem vo výrobe a úprave žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 meranie a kontrola rozmerov, geometrických tvarov, vzájomné polohy prvkov a kvalita povrchu foriem na výrobu žiaruvzdorných materiálov
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie prototypových foriem podľa špecifických požiadaviek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie