Formár vo výrobe skla

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Formár vo výrobe skla

Formár vo výrobe skla pripravuje drevené formy na tvarovanie skla.

Sektorová rada Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Alternatívne názvy Drevotokár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 7315 - Sklári, brúsiči skla a remeselníci konečnej úpravy skla
SK ISCO-08 7315004 - Formár vo výrobe skla
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 drevené modely, druhy, tvary, spôsoby konštrukcie
 • stupeň EKR 3 technológia opráv a nastavovania drevoobrábacích strojov a zariadení
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 technologické postupy spracovania dreva
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia drevoobrábacích strojov a zariadení
 • stupeň EKR 2 technické kreslenie v stavebníctve
 • stupeň EKR 3 základné technologické postupy výroby skla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 obrábanie a spájanie materiálov z dreva, plastu a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.)
  Špecifikácia:
  Z dreva, plastu a pod. (rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie, brúsenie, lepenie, dyhovanie a pod.).
 • stupeň EKR 3 obsluha strojov a technologických zariadení v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 ručné obrábanie drevených materiálov rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi
  Špecifikácia:
  Rezaním, hobľovaním, tvarovaním, dlabaním, vŕtaním a brúsením ručnými nástrojmi.
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 3 výroba sklárskych foriem
 • stupeň EKR 3 voľba pracovných postupov, nástrojov, strojov pri oprave a údržbe drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 kontrola funkčnosti drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch v drevospracujúcej výrobe
 • stupeň EKR 3 povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie