Chemik v prevádzke a službách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Chemik v prevádzke a službách vykonáva širokú škálu prác, najmä kontrolu a obsluhu strojno-technologických zariadení, odoberanie vzoriek a základnú údržbu strojných a technologických zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre chémiu a farmáciu
Alternatívne názvy
Chemik operátor
Obsluha zariadení v chemickej výrobe
Pomocný operátor v chemickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3116 - Chemickí technici
SK ISCO-08
3116999 - Chemický technik inde neuvedený
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Príslušnosť k povolaniu
Povolanie bude doplnené po implementácii aktualizovanej verzie SK ISCO-08

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia anorganických výrob
3
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
3
technológia organických výrob
3
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
chemické procesy
3
chemické látky a zmesi
3
systémy, normy a štandardy kvality v chemickej výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
obsluha strojov a zariadení vo výrobe čistiacich a špeciálnych chemikálií chemickými syntézami
3
obsluha technologických zariadení na prečerpávanie chemických kvapalných látok, nastavovanie potrubných ciest s členitým rozvodom
3
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
3
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení technologických procesov, výstupná kontrola a vyhodnocovanie porúch
3
príjem a príprava chemických látok, materiálu a používaných surovín
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie
3
obsluha technologických zariadení jednotlivých chemických výrobných procesov (tavenia, katalytickej hydrogenácie, destilácie, nitrácie, filtrácie, izomerácie a pod.)
3
využívanie testovacích metód na stanovenie fyzikálno-chemických vlastností
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.