Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike vykonáva činnosti súvisiace s kontrolou a schvaľovaním vstupných výrobných komponentov. Dohliada na plynulý chod výroby, vykonáva medzioperačnú kontrolu kvality, testuje a schvaľuje kvalitu hotových výrobkov určených na expedíciu a vyhodnocuje výsledky testov na pravidelnej báze.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7543 - Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov)
SK ISCO-08
7543013 - Kvalitár, kontrolór v elektrotechnike, tester
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Kvalitár a kontrolór výrobkov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
3
spotrebná elektronika
3
počítačový hardvér
3
elektronika
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
2
metódy merania prevádzkových veličín
2
elektronické meracie prístroje a systémy
2
testovacie a diagnostické prístroje
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch, technických normách a normách kvality v elektrotechnickej výrobe
3
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
3
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v elektrotechnickej výrobe
3
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v elektrotechnickej výrobe
3
vypracovanie protokolov o výsledkoch kontrol v elektrotechnickej výrobe
3
navrhovanie metód kontroly kvality v elektrotechnickej výrobe
2
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
2
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.