Elektrotechnik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Elektrotechnik Elektrotechnik zabezpečuje plynulý chod výroby, výrobných liniek alebo výrobných zariadení, zabezpečuje pravidelnú údržbu, opravy a nastavovanie elektrických a iných technických zariadení. Testuje elektrické zariadenia na základe stanovených postupov. Rieši vzniknuté technické problémy, zapája sa do vylepšovania procesov a zodpovedá za technickú a výrobnú dokumentáciu. Medzi inými diagnostikuje a chápe princípom fungovania smart zariadení v elektrotechnike, robotom a robotike ako celku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Kód/revízia
4881/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov
Alternatívne názvy
SK Opravár elektronických zariadení
SK Servisný technik elektronických zariadení
SK Údržbár elektronických zariadení
SK Mechanik elektronických zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: V prípade, ak je v rámci výkonu danej činnosti vyžadovaná elektrotechnická spôsobilosť podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v zmysle § 22, po ukončení štúdia na strednej škole absolvent nemôže priamo nastúpiť na danú pozíciu, ale musí vykonávať odbornú prax v trvaní 1 roka, kým bude môcť získať osvedčenie podľa § 22 spomínanej vyhlášky. Odborný výcvik sa do tohto obdobia môže zarátať len čiastočne.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

ISCO-08
7421
SK ISCO-08
7421002
ESCO
1190
SK NACE Rev. 2
C26
CPA 2015
C26
Príslušnosť k povolaniu
7421002

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: údržba, opravy, preventívne opatrenia
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnológia
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spotrebná elektronika
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Budúca
4
technológia výroby elektrotechnických a elektronických súčiastok
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania robotov a ich riadenie
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy fungovania MaR systémov
Príznak: Sektorová (11) ?
Špecifikácia: Systémy na meranie a reguláciu.
Perspektíva: Aktuálna
4
PLC (Programovateľný logický automat)
Príznak: Sektorová (10) ?
Špecifikácia: Princípy fungovania PLC systémov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostikovanie smart zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
diagnostikovanie robotov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4
programovanie priemyselných robotov
Príznak: Sektorová (10) ?
Perspektíva: Budúca
4
zostavovanie, montáž, inštalácia, zapájanie a oživovanie elektrických strojov, prístrojov, spotrebičov a zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
opravy a údržba elektronických zariadení
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie moderných zariadení a technológií v elektrotechnike
Príznak: Sektorová (11) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.