Mechanik, opravár metrologických prístrojov

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Mechanik, opravár metrologických prístrojov konštruuje, opravuje a udržiava metrologické zariadenia, pričom využíva štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. V procesoch opráv využíva meraciu a diagnostickú techniku, kontroluje dodržiavanie technických postupov a vyhodnocuje kvalitu vykonanej práce, ktorú dokladuje záverečným meracím protokolom. Číta metrologickú dokumentáciu, pozná základné medzinárodné metrologické štandardy a kreslí elektrotechnické náčrty a schémy elektrických obvodov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
7311 - Výrobcovia a opravári presných prístrojov
SK ISCO-08
7311005 - Mechanik, opravár metrologických prístrojov
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik presných prístrojov

Kompetencie

digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
organizovanie a plánovanie práce
E
technická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
elektrotechnika
4
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
elektronika
4
elektronické prvky
4
elektronické a číslicové obvody
4
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
4
elektronické meracie prístroje a systémy
4
optoelektronické prístroje a zariadenia
4
testovacie a diagnostické prístroje
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavovanie, montáž, zapájanie a obnovovanie elektrických slaboprúdových rozvodov a ich súčastí a zariadení
4
opravy a výmeny elektrických častí prístrojov, strojov a zariadení, vrátane výmeny elektronických prvkov
4
opravy leteckých palubných prístrojov a zariadení, prístrojov a systémov leteckej navigácie
4
kalibrácia zložitých, technicky náročných a vysoko presných meracích prístrojov pre energetiku
4
kompletizácia, opravy a údržba elektronických zariadení
4
údržba a opravy elektrických slaboprúdových rozvodov, ich súčastí a zariadení
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie podľa zákona č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 29)
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.