Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe

Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi pracovné zmeny a dohliada na optimalizáciu prideľovania pracovníkov na pracovné pozície. Zúčastňuje sa na výbere nových zamestnancov a kontroluje ich tréning. Zabezpečuje implementáciu interných noriem, predpisov a zlepšovacích návrhov do výrobného procesu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Team leader v elektrotechnickej výrobe
Team líder v elektrotechnickej výrobe
Zmenový inžinier v elektrotechnickej výrobe
Zmenový vedúci v elektrotechnickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08 3122016 - Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 spotrebná elektronika
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické materiály, vodiče a káble
 • stupeň EKR 7 elektrické stroje a prístroje
 • stupeň EKR 7 elektronické meracie prístroje a systémy
 • stupeň EKR 7 technológie v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 manažment pre majstrov
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 riadenie technologického úseku elektrotechnickej výroby
 • stupeň EKR 7 riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
 • stupeň EKR 7 rozbory spotreby práce a plnenie normatívov v elektrotechnickej výrobe
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie výsledkov kontrol, vrátane návrhov na nápravné opatrenia, vydávanie posudkov v elektrotechnike, elektronike, automatizácii a energetike
 • stupeň EKR 7 určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na zabezpečenie chodu elektrických zariadení a strojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie