Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe zabezpečuje plynulý chod pridelenej výrobnej prevádzky (zmeny), spolupracuje a zúčastňuje sa na plánovaní výroby. Zabezpečuje požadovanú kvalitu a kvantitu výroby. Riadi pracovné zmeny a dohliada na optimalizáciu prideľovania pracovníkov na pracovné pozície. Zúčastňuje sa na výbere nových zamestnancov a kontroluje ich tréning. Zabezpečuje implementáciu interných noriem, predpisov a zlepšovacích návrhov do výrobného procesu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Team leader v elektrotechnickej výrobe
Team líder v elektrotechnickej výrobe
Zmenový inžinier v elektrotechnickej výrobe
Zmenový vedúci v elektrotechnickej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
3122 - Majstri (supervízori) v priemyselnej výrobe
SK ISCO-08
3122016 - Majster (supervízor) v elektrotechnickej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spotrebná elektronika
7
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
7
elektrické stroje a prístroje
7
elektronické meracie prístroje a systémy
7
technológie v elektrotechnickej výrobe
7
právne predpisy a základné pojmy v elektrotechnickej výrobe
7
manažment pre majstrov
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v elektrotechnickej výrobe
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v elektrotechnickej výrobe
7
riadenie technologického úseku elektrotechnickej výroby
7
riadenie výskumných a technických pracovníkov v elektrotechnike
7
rozbory spotreby práce a plnenie normatívov v elektrotechnickej výrobe
7
vyhodnotenie výsledkov kontrol, vrátane návrhov na nápravné opatrenia, vydávanie posudkov v elektrotechnike, elektronike, automatizácii a energetike
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na zabezpečenie chodu elektrických zariadení a strojov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.