Technik merania káblových trás

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik merania káblových trás hodnotí uložené káble a prognózuje ich životnosť využitím termovízie. Vyhľadáva miesta potenciálnych porúch a odporúča predchádzať im výmenou spojok prípadne úsekov vedení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Technik údržby káblových trás
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113002 - Technik merania káblových trás
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyzika materiálov
Špecifikácia:
Elektrotechnológia a náuka o materiáloch, prenos elektrickej energie, prenosové a elektroizolačné vlastnosti vedení.
4
termomechanika
Špecifikácia:
Tepelné vlastnosti izolačných materiálov káblových vedení. Pevnosť, vodotesnosť a prachutesnosť spojok vedení.
4
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
Obsluha termovíznej techniky, interpretácia výsledkov.
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
4
obvody s rozloženými parametrami
Špecifikácia:
Narušenie elektroizolačného stavu trás.
4
útlmové charakteristiky káblových vedení
4
prúdové a tepelné zaťaženie káblov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
opravy spojok na vedení
4
spájanie metalických žíl a optických vlákien
4
vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
Špecifikácia:
Ovládanie elektrotechniky minimálne na stredoškolskej úrovni, konštrukcie a vlastností meraných zariadení.
4
údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
Špecifikácia:
Meranie s využitím termovízie a diagnostika schopnosti prevádzky elektrických rozvodov a vinutí elektromotorov a generátorov.
4
orientácia v typoch káblov a spôsobe ich uloženia
Špecifikácia:
Poznanie minimálnych polomerov ohybov káblov na trasách.
4
obsluha meracích súprav a kamery s termovíziou
Špecifikácia:
Predpovedanie prierazu káblov z nameraných hodnôt.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.