Technik merania káblových trás

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik merania káblových trás

Technik merania káblových trás hodnotí uložené káble a prognózuje ich životnosť využitím termovízie. Vyhľadáva miesta potenciálnych porúch a odporúča predchádzať im výmenou spojok prípadne úsekov vedení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy Technik údržby káblových trás
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 22 ods. (1), príloha č. 11

viac...
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113002 - Technik merania káblových trás
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Príslušnosť k povolaniu Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 fyzika materiálov
  Špecifikácia:
  Elektrotechnológia a náuka o materiáloch, prenos elektrickej energie, prenosové a elektroizolačné vlastnosti vedení.
 • stupeň EKR 4 termomechanika
  Špecifikácia:
  Tepelné vlastnosti izolačných materiálov káblových vedení. Pevnosť, vodotesnosť a prachutesnosť spojok vedení.
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
  Špecifikácia:
  Obsluha termovíznej techniky, interpretácia výsledkov.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
 • stupeň EKR 4 obvody s rozloženými parametrami
  Špecifikácia:
  Narušenie elektroizolačného stavu trás.
 • stupeň EKR 4 útlmové charakteristiky káblových vedení
 • stupeň EKR 4 prúdové a tepelné zaťaženie káblov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 opravy spojok na vedení
 • stupeň EKR 4 spájanie metalických žíl a optických vlákien
 • stupeň EKR 4 vykonávanie údržby, opráv a generálnych opráv točivých strojov
  Špecifikácia:
  Ovládanie elektrotechniky minimálne na stredoškolskej úrovni, konštrukcie a vlastností meraných zariadení.
 • stupeň EKR 4 údržba a opravy trakčných a zabezpečovacích vedení a zariadení, elektrických rozvodov, prístrojov a zariadení železničnej dopravy
  Špecifikácia:
  Meranie s využitím termovízie a diagnostika schopnosti prevádzky elektrických rozvodov a vinutí elektromotorov a generátorov.
 • stupeň EKR 4 orientácia v typoch káblov a spôsobe ich uloženia
  Špecifikácia:
  Poznanie minimálnych polomerov ohybov káblov na trasách.
 • stupeň EKR 4 obsluha meracích súprav a kamery s termovíziou
  Špecifikácia:
  Predpovedanie prierazu káblov z nameraných hodnôt.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie