Technológ káblovej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technológ káblovej výroby je odborník na materiály a procesy ich spracovania vo výrobe káblov. Optimalizuje výstupný proces z hľadiska znižovania nákladov, minimalizácie technologického lomu (nutného odpadu, ako je nábehová a dobehová dĺžka kábla a materiálové straty pri zmenách farieb a pod.), určuje medzioperačnú kontrolu, rozhoduje o zmenách materiálov vo výrobe.
viac...
Riešenie plynulého prísunu granulátu do izolačného stroja
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Operátor káblovej výroby
Operátor káblových zväzkov
Špecialista kabelárskej výroby
Technológ (špecialista) výroby káblových zväzkov
Technológ údržby v káblovej výrobe
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08
3113001 - Technológ káblovej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba elektrických zariadení
Príslušnosť k povolaniu
Technik elektrotechnickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia výroby plastových materiálov a výrobkov
Špecifikácia:
Ovládanie technológie výtlačného lisovania plastových materiálov izolácií žíl a plášťov káblov.
6
postupy a metódy merania elektrických veličín
Špecifikácia:
Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov.
6
elektrické stroje a prístroje
Špecifikácia:
Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov.
6
systémy, normy a štandardy kvality v elektrotechnike
6
systémy a normy kontroly
6
elektrotechnické materiály, vodiče a káble
Špecifikácia:
Elektrotechnológia na materiálové inžinierstvo, prenos energie a signálov po vedení, konštrukcia a materiálové zloženie káblov, výrobné procesy a stroje na výrobu káblov. Poznatky o elektroizolačných materiáloch a technológiách ich spracovania.
6
stroje a zariadenia v káblovej výrobe
6
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
lisovanie izolácie káblov a zakončenia káblov z termoplastov a elastomérov
Špecifikácia:
Materiály a procesy ich spracovania pri výrobe káblov, konštrukcií káblov a požadovaných parametrov.
6
obsluha strojov a zariadení pri opriadaní, oplietaní, prevíjaní, združovaní, súkaní a skrúcaní laniek, drôtov a vodičov pri výrobe káblov
Špecifikácia:
Obsluha zariadení na lanovanie, ovíjanie, oplietanie káblových duší, ich nastavovanie, optimalizácia pracovných postupov, stanovenie noriem pre obsluhujúcich robotníkov.
6
normovanie výrobných postupov
Špecifikácia:
Optimalizácia výrobných procesov s cieľom zvýšiť produktivitu.
6
zabezpečovanie náhrady materiálov
Špecifikácia:
Pri zmene dodávateľov materiálov, pri inovačných zmenách výrobkov.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.