Špecialista elektronických zariadení

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista elektronických zariadení vykonáva odborné činnosti pri vývoji, projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, testovaní, prevádzke a údržbe elektronických zariadení. Kreslí elektrotechnické náčrty a schémy elektrických a najmä elektronických obvodov. Používa meraciu a diagnostickú techniku potrebnú pri svojej práci. Analyzuje stav elektronických zariadení, vyhodnocuje ich parametre, navrhuje riešenia závad a inovácie elektronických zariadení. Implementuje nové technologické procesy a postupy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre elektrotechniku
Alternatívne názvy
Hardvérový inžinier
Konštruktér elektronických zariadení
Projektant elektronických zariadení
Servisný technik elektronických zariadení
Vývojár elektroniky
Vývojár hardvéru
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov § 23 ods. (1), príloha č. 11
viac...
ISCO-08
2152 - Špecialisti elektronických zariadení
SK ISCO-08
2152000 - Špecialista elektronických zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista elektronickej výroby

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
manuálna zručnosť
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
motivovanie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
elektrotechnika
4
technické kreslenie v elektrotechnike
4
postupy a metódy merania elektrických veličín
4
elektronické a číslicové obvody
4
spotrebná elektronika
4
počítačový hardvér
4
rádiokomunikačná technika
4
telekomunikačná technika
4
oznamovacia a zabezpečovacia technika a systémy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
priemyselná informatika - automatizácia
4
meracia a diagnostická technika
4
odborná terminológia v elektrotechnike
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia a správa štandardných komunikačných rozhraní a medzisystémových prevodníkov v elektronických zariadeniach
4
aplikácia jednočipových mikropočítačov v elektronických zariadeniach
4
diagnostika porúch elektronických zariadení
4
konštruovanie elektronických zariadení
4
navrhovanie elektronických zariadení
4
práca s elektronickými komponentmi spotrebnej, automatizačnej, oznamovacej a zabezpečovacej techniky
4
montáž, uvedenie do prevádzky, údržba a opravy elektronických zariadení
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)