Operátor pokovovania

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor pokovovania

Operátor pokovovania riadi tepelné spracovanie hutných polotovarov a výrobkov, kontroluje proces žíhania, povrchové úpravy morením, zinkovaním, cínovaním, nanášaním materiálov na povrch pásov a plechov; obsluhuje kontinuálne moriace linky - lakovacie, žíhacie, lakoplastovacie a iné; prípravuje suroviny, kúpele a technologické zariadenia pri tepelnom alebo inom spracovaní a úprave povrchov.

Sektorová rada Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy Cínovač
Lakoplastovač
Zušľachťovač
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08 8122003 - Operátor pokovovania
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu Zušľachťovač kovov

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 technológia galvanického pokovovania
 • stupeň EKR 4 technológia povrchových úprav kovov
 • stupeň EKR 4 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 4 technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 technológia tepelného spracovania kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemicko-tepelné spracovanie kovov
 • stupeň EKR 4 nastavovanie, ošetrovanie a údržba valcovacích stolíc, deliacich, rovnacích, frézovacích a úpravárenských liniek pri výrobe valcovaného kovového materiálu
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
 • stupeň EKR 4 obsluha programovateľných zariadení na povrchové úpravy vo výrobe kovov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie