Galvanizér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Galvanizér chemicky alebo elektrochemicky pokovováva kovové materiály, samostatne pripravuje galvanizačný kúpeľ. Obsluhuje zariadenia na chemickú úpravu povrchov, riadi pokovovacie procesy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo
Alternatívne názvy
Sintrovač
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
8122 - Operátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov
SK ISCO-08
8122002 - Galvanizér
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba a spracovanie kovov
Príslušnosť k povolaniu
Zušľachťovač kovov

Kompetencie

fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemická fyzika
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
4
technológia povrchových úprav kovov
4
technológia galvanického pokovovania
4
technológie v strojárstve a kovovýrobe, druhy strojov a zariadení
4
technológia tepelného spracovania kovov
4
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
Špecifikácia:
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
4
technická dokumentácia
4
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
4
zásady a postupy zaobchádzania s nebezpečnými chemikáliami
3

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
manipulácia s polotovarom alebo výrobkom pri galvanizovaní
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov, zariadení, náradia a pomôcok na chemicko-tepelné spracovanie kovov
4
obsluha programovateľných zariadení na striekanie povrchu a ďalšie povrchové úpravy
4
meranie a kontrola výsledkov galvanizovania - hrúbky nanesenej vrstvy a kvality povrchu
3
ručná a strojová manipulácia so surovinami, polotovarmi a hotovými výrobkami pri opracovávaní a uskladňovaní
3

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.